Object structure

Creator:

Poliaková, Nikoleta ; Králová, Eva ; Škvareninová, Jana ; Grabczak, Pavel

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk.

Title:

Vedomosti a postoje rodičov v prevencii úrazov u detí predškolského veku = Parental Knowledge and Attitudes of Injury Prevention in Pre-Schoolers

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

knowledge ; attitude ; prevention ; parents ; child injuries ; wiedza ; postawa ; profilaktyka ; rodzice ; obrażenia dzieci

Abstract_pl:

Rodzice są w sposób szczególny odpowiedzialni za zdrowy rozwój swoich dzieci. Pozytywna postawa oraz fachowa wiedza rodziców nt. profilaktyki obrażeń potrzebna jest nie tylko dla wychowania dzieci do zachowywania się w sposób bezpieczny, lecz również dla przeżywania dzieciństwa bez obrażeń. ; Cel: Zbadać poziom wiedzy rodziców nt. profilaktyki obrażeń u dzieci w wieku przedszkolnym, jak również sposób realizacji środków zapobiegawczych; porównać zachowanie rodziców w odniesieniu do profilaktyki obrażeń uwzględniając miejsce zamieszkania rodziców, ich wiek i poziom wykształcenia. ; Próbka badawcza: 100 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Grupę badaną rozdzielono na dwie podgrupy, gdzie 50 rodziców stanowiło osoby zamieszkujące w mieście i drugą podgrupę tworzyło 50 rodziców mieszkających w wiosce. ; Metody: Metodą badawczą był kwestionariusz wyroby własnej, którego celem było wykrycie rodzajów obrażeń oraz wykorzystanie dostępnych środków bezpieczeństwa przez rodziców. Wyniki poddano analizie za pomocą statystyki deskryptywnej i indukcyjnej. W badaniach zastosowano również nieparametryczny test statystyczny - test chi-kwadrat. ; Wyniki: Wyniki badań potwierdzają, że ponad 50% rodziców miało doświadczenie z obrażeniem swego dziecka w wieku przedszkolnym. Najczęściej chodziło o upadki z wysokości. Szczególną uwagę rodzice zwracali na stosowanie środków bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu, odkładanie gorących potraw i napojów, zapałek, środków czyszczących oraz przechowywanie leków na miejscu niedostępnym dla dzieci. Rodzice nie sprawowali za każdym razem nadzoru nad dziećmi w czasie uprawiania sportu. Przynajmniej 10% rodziców nie zawsze stosowało podczas jazdy samochodem fotelików dziecięcych. Zachowanie profilaktyczne rodziców nie wykazało istotnych różnic pod względem miejsca ich zamieszkania, ale było statystycznie istotne mając na uwadze wykształcenie rodziców. Natomiast nie została potwierdzona zależność między wiekiem rodziców i zachowaniem profilaktycznym. ; Wnioski: Wystarczająca ilość wiedzy oraz pozytywne nastawienie/postawa rodziców pomaga zapobiegać obrażeniom u dzieci. Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa zachowania oraz korzystanie ze środków bezpieczeństwa tworzy bezpieczne środowisko dla zabawy i ruchu dzieci. Należy jednak zwrócić większą uwagę na zapobieganie obrażeniom, koncentrując się na współpracę z rodziną, szkołą, służbą zdrowia i pogotowiem ratunkowym.

Abstract:

Parents are responsible for healthy development of their children. To educate children to safe childhood without injuries, it is necessary to have positive attitude and professional knowledge about the injury prevention. ; Aims: To verify the parental knowledge and attitudes of injury prevention in pre-schoolers, the way of implementing precautions and compare the behaviour of parents in relation to injury prevention based on their residence, education and age. ; Research sample: 100 parents of pre-schoolers. The sample was divided in two subsamples. The first research sample consisted of 50 parents who lived in a city and the second research sample consisted of 50 parents who lived in a village. ; Methods: Quantitative research with used non-standardised questionnaire aimed at surveying the kind of injuries and the use of affordable precautions by parents. The results were evaluated by using descriptive and inductive statistics. From non-parametrical tests there was used chi-square. ; Results: Research results refer to the fact that more than 50% parents have experienced injury of their pre-school child. The dominated injury was the fall from height. The greatest attention of the parents was devoted to using safety devices during sport, keeping aside of the hot meals and drinks, matches, and detergents. The parents did not supervise their children during all their sport activities. At least 10% of parents did not always use seats for children. Precautions were not significant according to residence, but it was related to education of parents. There was not verified significant relationship between the age of the parents and precautions. ; Conclusion: Adequate knowledge and positive attitude of parents contribute to injury prevention in children. Educating children to safe behaviour and use of safety aids and precautions contribute to the safe environment for games and movement of children. It is important to devote more attention to injury prevention by co-operation of the family, school, healthcare and paramedics.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

203-238

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

sk

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata