Object structure

Creator:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Kilka refleksji i konstatacji wokół zdrowia. Przegląd wybranych modeli zdrowia oraz czynników dynamizujących i dezorganizujących zdrowie człowieka = Several considerations and ascertainments on health. Review of selected health models and factors dynamizing and disarraying human health

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

zdrowie ; choroba ; modele zdrowia ; człowiek ; czynniki dynamizujące i dezorganizujące zdrowie ; health ; illness ; health models ; human being ; factors dynamizing and disarraying health

Abstract_pl:

Tekst zawiera analizę i refleksje wokół najważniejszej wartości człowieka, jaką jest zdrowie. Przedstawia podstawowe wyjaśnienia i definicje dotyczące zdrowia i choroby, a także deskrypcję modeli zdrowia, które najczęściej podejmowane są w literaturze naukowej. Ważnym uzupełnieniem prowadzonych analiz, są czynniki dynamizujące i dezorganizujące zdrowie człowieka. ; W tej kwestii odniesiono się, m.in. do pejoratywno-afirmatywnych uwarunkowań zdrowia i rozwoju dzieci opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz schematu uwarunkowań opracowanych przez badaczy polskich, tzw. model polski. Całość opracowania kończy podsumowanie.

Abstract:

The text comprises of the analysis and considerations on human being's most important value, which is health. It presents the elementary explanations and definitions related to health as well as the descriptions of the health models most frequently undertaken in the academic literature discussions. A crucial completion of the conducted analyses are the factors dynamizing and disarraying human health. ; To cover this issue, what was used was the reference to pejorative-affirmative conditioning of children's health and development prepared for the World Health Organisation (WHO) and also the scheme of conditions elaborated by Polish researchers, so-called the Polish model. The whole of the elaboration is completed with the summary.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

9-36

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata ; Mykolas Romeris University ; Kataryńczuk-Mania, Lidia