Object structure

Creator:

Rongińska, Tatiana ; Doliński, Artur

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Relational styles for solving difficult situations in an employee team = Style relacyjne rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole pracowniczym

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

zespół pracowniczy ; sytuacja trudna ; granice zachowań ; styl relacyjny ; bliskość relacyjna ; dystans relacyjny ; employee team ; difficult situation ; boundaries of behaviour ; relational style ; relational closeness ; elational distance

Abstract_pl:

Artykuł zawiera propozycję ujęcia stylów relacyjnych kierowników w sytuacjach trudnych występujących w zespole pracowniczym. Wyodrębniono cztery rodzaje stylów relacyjnych: Partnerski, Treserski, Kumplowski i Trenerski. Badaniami objęto 261 kierowników średniego i wyższego szczebla jednej z dużych korporacji w Polsce. Badania prowadzono przez dwa lata w trakcie realizowanego kontraktu szkoleniowego. W artykule przestawiono wyniki badań stylu relacyjnego na etapie przeszkoleniowym, który pozwolił zdiagnozować styl relacyjny badanych kierowników.

Abstract:

The article proposes the inclusion of relational styles of managers in difficult situations occurring in an employee team. Four types of relational styles have been distinguished: partner, handler, buddy and coach. The research covered 261 middle and senior managers of one of large corporations in Poland. The research was carried out for two years during the training contract. The article presents the results of relational style research at the training stage, which allowed to diagnose the relational style of the surveyed managers.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0010

Pages:

174-187

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego