Object structure

Creator:

Prusak, Rafał

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Analysis of selected elements of knowledge management in the context of the size of the enterprise and the specifics of its activity = Analiza wybranych elementów systemów zarządzania wiedzą w kontekście wielkości przedsiębiorstwa i specyfiki jego działalności

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

wiedza ; zarządzanie wiedzą ; wielkość przedsiębiorstwa ; specyfika działalności ; knowledge ; knowledge management ; size of enterprises ; activity specifics

Abstract_pl:

Prawidłowe, efektywne zarządzanie wiedzą możliwe jest tylko poprzez wdrożenie mechanizmów i systemów dopasowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz charakteru i ilości jego zasobów. Czerpanie z doświadczeń innych jest wskazane jednak w pewnym stopniu utrudnione ze względu na specyficzną unikatowość wielu elementów zarządzania wiedzą w konkretnych przedsiębiorstwach wynikającą chociażby z wielkości organizacji. ; W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania charakterystycznych cech rozwiązań stosowanych w realiach krajowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru jego działalności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, który skierowano do przedstawicieli naczelnego kierownictwa 105 przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki zidentyfikowanych zjawisk i tendencji oraz wskazano ograniczenia przeprowadzonego badania.

Abstract:

Proper, effective knowledge management is possible only through the implementation of mechanisms and systems tailored to the specifics of the company?s operations and the nature and quantity of its resources. Drawing from the experience of others is advisable, however, to some extent difficult due to the specific uniqueness of many elements of knowledge management in enterprises resulting, for example, from the size of the organization. ; The study attempts to identify characteristic features of the solutions used in Poland, depending on the size of the enterprise and the nature of its activities. The survey used a questionnaire, which was addressed to the representatives of the top management of 105 enterprises. Based on the obtained results, the characteristics of the identified phenomena and trends were characterized and the limitations of the conducted study were indicated.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0006

Pages:

90-104

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego