Object structure

Creator:

Trygar, Barbara

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, "kai eleutheria" - "kai aletheia" - "kai agathon", Platon - Nicola Chiaromonte - Wojciech Karpiński (ontologiczno-aksjologiczne trójkąty) = Past - present - future, "kai eleutheria" - "kai aletheia" - "kai agathon", Plato - Nicolai Chiaromonte - Wojciech Karpiński (ontological-axiological triangles)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

starożytność ; ontologia ; aksjologia ; pamięć ; literatura ; Antiquity ; ontology ; axiology ; memory ; literature

Abstract_pl:

W artykule analizuję aspekty ontologiczne i aksjologiczne w twórczości Nicoli Chiaromontego i Wojciecha Karpińskiego w kontekście rozważań matematycznych Platona. Matematyka dla greckiego filozofa stanowiła pomoc w interpretacji rzeczywistości, wartości i zagadnień na temat bytu. Spotkanie z kulturą i filozofią grecką skłania włoskiego myśliciela i polskiego pisarza do kon?templacji nad "arche" i wartościami takimi jak wolność, prawda, dobro i piękno.

Abstract:

In the article, some ontological and axiological aspects in the artistic works of Nicola Chiaromonte and Wojciech Karpiński in the context of mathematical deliberations of Plato are being analysed. For the Greek philosopher, mathematics aided in interpreting reality, values, and questions concerning existence. The meeting with culture and Greek philosophy induced the Italian thinker and the Polish writer to contemplate "arche" with such values as freedom, truth, goodness and beauty.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-84

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego