Object structure

Creator:

Krysowski, Olaf

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Bizancjum a?świat łaciński w?pismach Zygmunta Krasińskiego = Byzantium and the Latin world in the writings of Zygmunt Krasiński

Group publication title:

Scripta Humana, 2

Subject and Keywords:

Krasiński, Zygmunt (1812-1859) ; literatura polska - historia - 19 w.

Abstract_pl:

Zygmunt Krasiński zasugerował w swoich pismach filozoficznych i politycznych z lat 1841-1858, że:historia Słowian, a także całej ludzkości, rządzi się prawem walki między dwoma przeciwnymi elementami moralnymi: dobrem i złem. Taka interpretacja historii miała daleko idący wpływ na twórczość poety. Przyczyniła się do rozwoju koncepcji Rosji i Polski jako dwóch grup duchowych wrogich sobie wzajemnie: ciemnej i jasnej, demonicznej i anielskiej. ; Pisząc traktat " O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów " interesował się Zoroastryzmem, który w XIX wieku był uważany za wariant gnozy. Przydzielił odpowiednio role dwóch bóstw manichejskich (wywodzących się z tej religii) Rosji i Polsce: Aryman (Angra Mainju - duch destrukcyjny) i Ormuzd (Ahura Mazda - mądry duch). ; Narody rosyjski i polski nie miały jednak reprezentować samych siebie, ale większe formacje kulturowe, z którymi zostały połączone historycznie. Ten pierwszy był związany ze schizmatykiem, zdeprawowanym i barbarzyńskim Bizancjum, drugi zaś - z wiernym, katolickim i cywilizowanym światem łacińskim.

Abstract:

Zygmunt Krasiński suggested in his philosophical and political writings from 1841-1858 that thehistory of the Slavs, as well as the whole mankind, is ruled by the law of the battle between two opposing moral elements: good and evil. Such an interpretation of history had far-reaching ideologicalimpact on the poet`s works. It contributed to the concept of Russia and Poland as two group spiritsthat are hostile towards each other: dark and bright, demonic and angelic. In this way, the poet translated the idea of battle between opposing ethical values, which is characteristic for some religious beliefs, directly into historical reality. ; While writing the treatise "About the Position of Poland from the Divine and Human Vantage Point" he was interested in ancient Iranian Zoroastrianism, which in the 19th century was considered to be a variant of gnosis. He assigned the roles of two Manichaean deities (stemming from this religion) to Russia and Poland: Aryman (Angra Mainju - "destructive spirit") and Ormuzd (Ahura Mazda - "wise spirit"), respectively. ; The Russian and Polish nations, however, were not supposed to represent themselves, but larger cultural formations with which they were merged by history. The former was associated with schismatic, depraved and barbarian Byzantium, whereas the latter - with the faithful, catholic and civilized Latin world.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

55-75

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego