Object structure

Creator:

Legeza, Siergiej

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Alternatywna historia na obszarze postsowieckim: dwie trajektorie jednej idei = Alternative history in the post-Soviet space: two paths of one idea

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

kultura popularna ; fantastyka ; alternatywna historia ; modelowanie przeszłości ; popular culture ; fantasy ; alternative history ; history modeling

Abstract_pl:

W artykule omówiono genezę powstania gatunku alternatywnej historii w fantastyce kultury popularnej ZSRR. Rozpatrzono główne etapy rozwoju tego gatunku w rosyjskim i ukraińskim kontekście kulturowym. Wydzielono dwa kierunki takiego rozwoju: po pierwsze, w ramach rosyjskiej kultury popularnej - od analizy bieżącego stanu rosyjskiej państwowości do rewanżyzmu w stosunku do "utraconego imperium"; po drugie, w ukraińskiej masowej kulturze - od pojmowania kulturowego i podmiotowego rozerwania kraju do prób wyrabiania tożsamości narodowej. Odnotowano zarazem związek zmian schematów fabularnych, związanych z alternatywną historią i aktualnymi zmianami ideologicznymi zaistniałymi w Rosji i na Ukrainie.

Abstract:

The article explores the origin of alternative history as a trend of the science fiction genre in the USSR popular culture. The study considers the main development stages of this trend according to Russian and Ukrainian cultural contexts. The research allows to identify two directions of the mentioned development. The first one applies to Russian popular culture - from the analytics of the current state of the Russian statehood to the revanchism related to the "lost empire". The second one refers to Ukrainian popular culture - from the comprehension of the cultural and subjective separation of the country to the attempts of the national identity's creation. The narrative schemes of the alternative history were changing according to shifts in the Russian and Ukrainian ideological doctrines.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

377-400

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

rus

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego