Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle "Życia we wspomnieniach" Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej) = Linguistics and linguists in the light of "Life in memories" ["Życie we wspomnieniach"] by professor Ewa Rzetelska-Feleszko (née Kamińska)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

językoznawcy ; językoznawstwo ; wspomnienia ; środowisko ; linguists ; linguistics ; environment ; memories

Abstract_pl:

Celem szkicu jest prezentacja refleksji jednej z najwybitniejszych rodzimych polonistek i slawistek ? zapisków dotyczących Jej naukowego środowiska. W artykule przedstawione zostały: 1) językoznawcze interakcje Uczonej w okresie studiów (m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, wykładowcy, studenci-językoznawcy, tematy badawcze?) oraz ; 2) interpersonalne zależności i wydarzenia zaistniałe w Jej dorosłym już życiu naukowym (m.in. Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, projekty badawcze, doktorat, habilitacja, naukowe przyjaźnie, badania terenowe, publikacje wyników badań, opieka naukowa?). ; Zagadnienia opisane przez Lingwistkę pozwalają na rekonstrukcję naukowego świata, który ukształtował Jej naukową osobowość i pozwolił Jej na intelektualno-pragmatyczne wykorzystanie naukowo-organizacyjnych predyspozycji, dzięki którym stała się jedną z najbardziej cenionych i szanowanych postaci w Polsce.

Abstract:

The purpose of the text is to present one of the most outstanding native Polish and Slavonic philologists and reflections on her scientific environment. The article concerns: 1) linguistic interactions of the young scholar during her studies (University of Łódź, Jagiellonian University, lecturers, student-linguists, research topics?) and ; 2) interpersonal relations and events in her adult scientific life (The Institute of Slavic Studies at Polish Academy of Sciences in Warsaw, research projects, doctoral dissertation, post-doctoral degree, scientific friendships, field research, publication ofresearch results, scientific guidance?). ; The subjects described by the linguist permit to reconstruct the scientific world that shaped her academic personality and allowed her to use professional and organizational predispositions intellectually and pragmatically, which made her one of the most esteemed scholars in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

171-183

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego