Object structure

Creator:

Ślęczka, Tomasz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Nadawca i odbiorca w "Dzienniku wyprawy Stefana Batorego pod Psków" Jana Piotrowskiego = An addresser and a recipient in Jan Piotrowski's "Journal of Stefan Batory'scampaign against Pskov"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Piotrowski, Jan (1550-1594) ; Opaliński, Andrzej (1540-1593) ; Batory, Stefan (1533-1586) ; list ; dziennik ; wojny polsko-moskiewskie ; 16 w. ; letter ; diary ; The Russo-Polish Wars of the 16th century

Abstract_pl:

Praca poświęcona jest śladom obecności autora i wizerunkowi odbiorcy w "Dzienniku wyprawy Stefana Batorego pod Psków" Jana Piotrowskiego. Autor, kanonik gnieźnieński i sekretarz królewski, sporządzał na zlecenie marszałka wielkiego koronnego, Andrzeja Opalińskiego, sprawozdania z postępów wyprawy i w regularnych odstępach czasu wysyłał swemu mocodawcy, informując go o postępach walk z Moskalami. Piotrowski kryje się za swoją relacją i niewiele można o nim powiedzieć na podstawie tego, co napisał. ; Jest bystrym obserwatorem, umiejętnie zbiera informacje, jednak rzadko pozwala sobie na prywatne i osobiste uwagi. Wizerunek odbiorcy ujawnia się wyłącznie pośrednio, poprzez to, co autor wybiera i mu przesyła. Andrzej Opaliński jest panem wymagającym, jednak potrafi zadowolić się tym, co jego agent zbiera w obozie Batorego. Interesują go nie tylko sprawy bezpośrednio związane z wojną, ale i postępowanie najważniejszych w Rzeczypospolitej osób (np. kanclerza Jana Zamojskiego).

Abstract:

The work is dedicated to the traces of the author?s presence and the image of the recipientin Jan Piotrowski's "Journal of Stefan Batory's campaign against Pskov". The author, a canon of Gniezno and the royal secretary, prepared, on behalf of the royal marshal, Andrzej Opaliński, reports on the progress of the expedition and at regular intervals he sent them to his principal, informing him of the progress of the struggle with the Muscovites. Piotrowski hides behind his relations and there is little to say about him on the base of what he wrote. ; He is a keen observer who collects information skilfully but rarely allows himself for private and personal remarks. The image of the recipient is revealed only indirectly, through what the author chooses and sends to the addressee. Andrzej Opaliński is a demanding master but he can be content with what his agent collects in Batory's camp. He is interested not only in matters directly connected with the war, but also in the actions of the most important persons in the Republic of Poland (eg. Chancellor Jan Zamojski).

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-37

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego