Object structure

Creator:

Guth, Marta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Determinants of milk production in FADN dairy farms in the regions of the European Union with predominance of intensive production in 2011 = Determinanty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej z przewagą intensywnej produkcji w 2011 roku

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

produkcja mleka ; regiony Unii Europejskiej ; analiza skupień ; analiza czynnikowa ; determinanty produkcji ; milk production ; EU regions ; cluster analysis ; factor analysis ; production determinants

Abstract_pl:

Celem głównym rozważań było określenie czynników warunkujących zmienność produkcji mleka w wybranych makroregionach Unii Europejskiej. Wyboru regionów dokonano na podstawie analizy zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej, które określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. ; W celu wyróżnienia determinant produkcji dokonano analizy czynnikowej. Na podstawie jej wyników zidentyfikowano czynniki, które miały decydujący wpływ na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych z regionów z przewagą intensywnej produkcji, oraz które z wybranych makroregionów Unii Europejskiej osiągały względnie najlepsze i najgorsze wyniki względem wyróżnionych czynników.

Abstract:

The main aim of the considerations was to determine the factors determining the variability of milk production in selected macroregions of the European Union. The regions were selected on the basis of the analysis of the diversity of dairy farms FADN in the regions of the European Union, which was determined by the agglomeration cluster analysis using Ward method. ; In order to highlight the determinants of production there was factor analysis made. On the basis of the results of factor analysis there were factors that have a decisive impact on milk production in dairy farms from areas with a predominance of intensive production identified, and there was a possibility to find out which macro-regions of the European Union reached a relatively best and worst performance in terms of the distinguished factors.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0076

Pages:

472-485

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego