Object structure

Creator:

Majkut, Robert ; Pluta, Jacek ; Rybczyński, Radosław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

A Socio-Economic Portrait of Foreign Students in Poland - as Exemplified by Students from Former CIS Studying at WSB University in Wroclaw = Socjoekonomiczny portret studentów obcokrajowców w Polsce - przykład studentów z państw dawnej WNP studiujących w WSB we Wrocławiu

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

migracje ; asymilacja ; aktywność ekonomiczna imigrantów ; studenci obcokrajowcy ; WSB (Wyższa Szkoła Bankowa) (Wrocław) ; migrations ; assimilation ; economic activity of immigrants ; foreign students ; WSB University in Wroclaw

Abstract_pl:

Współcześnie zauważane zwiększone natężenie ruchów migracyjnych staje się zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia kwestii ekonomicznych, społeczno-kulturowych i politycznych. Coraz łatwiejszy przepływ ludzi wpływa na pojawienie się licznych zagrożeń, ale także stanowi szanse i przynosi korzyści zarówno dla uczestników ruchów migracyjnych, jak także dla obszarów, do których ten ruch jest ukierunkowany. ; Ważną rolę w tym procesie odgrywają także studenci, którzy stanowią specyficzną kategorię imigrantów. Artykuł zawiera socjoekonomiczną charakterystykę studentów obcokrajowców pochodzących z kraju byłej WNP, w tym uwypuklone zostały motywy imigracji, sposób organizowania życia w nowych uwarunkowaniach wynikających z faktu przyjazdu do innego kraju, plany życiowe oraz, co niezwykle ważne w tej perspektywie, aktywność ekonomiczna tych osób. ; Podstawowa oś rozważań w artykule sprowadza się do wskazania mechanizmów adaptacji studentów obcokrajowców, jako specyficznej kategorii imigrantów, do funkcjonowania w nowym otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Artykuł, oprócz waloru poznawczego, ma także cel praktyczny. Na bazie ukazanych problemów i barier, z jakimi borykają się studenci obcokrajowcy w Polsce, przedstawione zostały ogólne rekomendacje działań na rzecz poprawy ich warunków funkcjonowania w nowych realiach.

Abstract:

A noticeably increased intensity of migration becomes a very important issue with regard to economic, socio-cultural and political matters. Broader flow of people results in the occurrence of numerous threats, but also provides opportunities and benefits for both the participants of migration flows, and the areas to which the flowis directed. ; An important role in this process is played by the students, who con stitute a special category of immigrants. The article contains a socio-economic characteristics of foreign students from countries of the former CIS, with the emphasis on their reasons for immigration, organizing their new life abroad, life plans and in particular their economic activity. ; The core purpose of the article is to identify the mechanisms of adaptation of foreign students as a specific category of immigrants to functioning in the new socioeconomic environment. The article, in addition to its cognitive merit, also has a practical purpose. The problems and obstacles faced by foreign students in Poland form a basis for general recommendations for actions aimed at improving the conditions of functioning of foreign students in the new realities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0071

Pages:

378-413

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego