Object structure

Creator:

Szymaniec, Karolina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Impact of strategic orientation adopted by an organisation on its performance, as shown on the example of public healthcare entities = Wpływ orientacji strategicznej organizacji na efektywność jej funkcjonowania na przykładzie publicznych podmiotów leczniczych

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

podejście zasobowe ; zarządzanie publiczne ; organizacja publiczna ; interesariusze ; publiczny podmiot leczniczy ; resource-based view ; public governance ; public organisation ; stakeholders ; public healthcare entity

Abstract_pl:

Podejście zasobowe ma ugruntowaną pozycje w zarządzaniu strategicznym organizacją publiczną. Niewiele miejsca poświęca się mu jednak w zarządzaniu publicznym skupiając się głownie na analizie wpływu pojedynczego zasobu na funkcjonowanie organizacji. Niniejszy artykuł podejmuje próbę uzupełnienia tej luki poprzez przeanalizowanie wpływu przyjmowanej przez organizacje orientacji strategicznej na efektywność jej funkcjonowania. ; Dodatkowo analizie poddano wpływ sposobu zarządzania relacjami z interesariuszami na efektywność organizacji. Badania przeprowadzono wśród publicznych podmiotów leczniczych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety i metod ilościowych. Otrzymane wyniki wskazują, iż na efektywność organizacji wpływ ma orientacja zasobowa w perspektywie myślenia (korelacja ujemna). Korelacja dodatnia występuję pomiędzy sposobem zarządzania relacjami z interesariuszami a efektywnością organizacji.

Abstract:

The resource-based view has an established position in the strategic management of a public organisation. However, it is not given much attention in the area of public governance, focusing instead on analysing the impact of a single resource on an organisation?s performance. This article attempts to fill this gap by analysing the impact of strategic orientation adopted by an organisation on its performance. ; In addition, the analysis also covers the impact of the approach to stakeholder relations management adopted by an organisation on its performance. Studies were conducted on public healthcare entities, using a survey questionnaire and quantitative methods. The obtained results indicate that a resource-based view to strategic thinking has an impact on an organisation's performance (negative correlation). A positive correlation, on the other hand, exists between the approach to stakeholder relations management adopted by an organisation and its performance.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0065

Pages:

277-289

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego