Object structure

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Trust and controlling = Zaufanie a controlling

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

organizacja ; metody zarządzania ; controlling ; zaufanie ; organization ; management methods ; trust

Abstract_pl:

Celem niniejszego opracowania jest podjęcie dyskusji na temat zaufania w i do organizacji w kontekście implementacji w niej controllingu. W tym kontekście przedstawiono istotę zaufania i jego znaczenie w zarządzaniu organizacją, a także omówiono zagadnienie zaufania na tle współczesnych metod i koncepcji zarządzania. ; Wskazano controlling jako czynnik budujący zaufanie wewnątrz organizacji: przedstawiono controlling na tle kontroli w organizacji oraz opisano metodę zarządzania przez uwzględnienie odchyleń. Zaprezentowano koncepcję pracy zespołowej w controllingu. Następnie przedstawiono rolę controllingu w procesie budowania zaufania do organizacji: przedstawiono budowanie relacji z otoczeniem w controllingu oraz zaprezentowano systemy pomiaru dokonań organizacji w controllingu.

Abstract:

The purpose of this study is to discuss the trust within and towards an organisation in the context of implementation of controlling therein. In this context the essence of trust and its importance in organisation management was presented, as well as trust in the contemporary management methods and concepts. Controlling as a trust-building factor inside an organisation was pointed out. ; Especially controlling and control were described. Moreover management by considering deviations in controlling and the teamwork in controlling were described. The role of controlling in process of trust-building to an organisation was presented. Establishing relations with the environment and systems of measurement of organisation's achievements were presented, too.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0064

Pages:

260-276

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego