Object structure

Creator:

Szelągowska-Rudzka, Katarzyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Actions Objected at Employees in CSR - Report from the Study = Działania ukierunkowane na pracowników w koncepcji CSR - komunikat z badania

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; praktyki CRS ; norma ISO 26000 ; praktyki w miejscu pracy ; strategia personalna ; zarządzanie ; corporate social responsibility ; CRS practices ; ISO 26000 standard ; practices at workplace ; personal strategy ; human resources management (HRM)

Abstract_pl:

W opracowaniu przeprowadzono analizę istoty społecznej odpowiedzialności organizacji, wskazano obszary działań, których w organizacji koncepcja ta dotyczy. Szczególną uwagę zwrócono na praktyki CSR ukierunkowane do pracowników, jako najważniejszych interesariuszy organizacji. Zrealizowano cel opracowania w postaci analizy praktyk CSR skierowanych do pracowników wybranych organizacji województwa pomorskiego. ; Stwierdzono, że badane podmioty podejmują działania społecznie odpowiedzialne adresowane do swoich pracowników. Działania te są zgodne z wytycznymi normy ISO 26000 w obszarze praktyki w miejscu pracy. Jednakże wykazano, że w strategiach działania tych organizacji cele społecznie odpowiedzialne nie są powszechnie obecne. Niedostatecznie często występują w nich również strategie personalne oraz znajomość koncepcji CSR wśród pracowników. Przedstawione badanie ma charakter pilotażowy. ; Uzyskane wnioski odnoszą się tylko do uczestniczących w nim podmiotów. Jednak zauważyć należy, że koncepcja CSR nie jest jeszcze powszechnie i skutecznie realizowana w organizacjach województwa pomorskiego. Wymaga dalszej popularyzacji i intensyfikacji. Także praktyki CSR skierowane do pracowników powinny być dalej doskonalone.

Abstract:

The study analyzed the essence of the social responsibility of organizations and indicated the areas of actions to which this concept applies in the organizations. Particular attention has been paid to CSR practices objected at employees as key stakeholders of the organization. The purpose of the study was achieved in the form of analysis of CSR practices addressed to employees of the selected organizations in the Pomeranian Voivodeship. ; It has been confirmed that the study subjects undertake socially responsible actions addressed to their employees. These actions are compliant with the guidelines of ISO 26000 standard in the area of practice in workplace. However, it has been shown that socially responsible objectives are not commonly present in the strategies of these organizations. Personal strategies and the knowledge of the concept of CSR among employees also occur not frequently enough. The presented study is a pilot study. ; The reached conclusions apply only to the participating organizations. However, it should be noted that the concept of CSR is not yet widely and successfully implemented in organizations within the Pomeranian Voivodeship. It requires further popularizing and intensifying. Also, the practices of CSR addressed to employees should be further improved.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0056

Pages:

142-158

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego