Object structure

Creator:

Kuźmik, Mateusz

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Kary i nagrody stosowane przez rodziców a samoocena młodzieży = Rewards and penalties used by parents and self-esteem of youth

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2017

Subject and Keywords:

kara ; nagroda ; rodzina ; samoocena ; poczucie własnej wartości ; penalties ; rewards ; family ; self-esteem

Abstract_pl:

Samoocena jest jedną z podstawowych potrzeb każdej jednostki. Może być również cennym zasobem pozwalającym jednostce na samorealizację. Celem badań było przedstawienie związków między samooceną oraz poszczególnymi karami i nagrodami. Analiza odpowiedzi udzielonych przez gimnazjalistów w kwestionariuszu ankiety wskazuje na ważną rolę wzmocnień pozytywnych w kształtowaniu poczucia własnej wartości tej grupy respondentów.

Abstract:

Self-esteem is one of elementary needs of each individual. It can be also a precious resource, that allows self-realization. The main goal of research was to present relations between selfesteem and specific penalties and rewards. Analysis of answers granted by respondents in questionary shows significant meaning of positive reinforcments in shaping high self-esteem in tested group.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

197-206

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego