Object structure

Creator:

Pijanowski, Jacek M. ; Posiak, Barbara

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Założenia do projektu scalenia gruntów jako instrument kształtowania rolniczych zasobów wodnych = Assumptions for land consolidation project as an instrument for forming agricultural water resources

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Subject and Keywords:

założenia do projektu scalenia gruntów ; scalanie gruntów ; rolnicze zasoby wodne ; assumptions for the land consolidation project ; land consolidation ; agricultural water resources

Abstract_pl:

Ważnym elementem założeń do projektu scalenia gruntów są studia obejmujące sferę gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, tj. występującymi w rolniczej przestrzeni produkcyjnej naturalnymi lub sztucznymi zbiornikami i ciekami wodnymi. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń melioracyjnych oraz budowli przeciwpowodziowych wpływających pozytywnie na retencję danej mikrozlewni - bardzo ważnych w obliczu narastających w naszym kraju zagrożeń związanych z podtopieniami i powodziami, ale także z suszą. ; Artykuł ma na celu dyskusję znaczenia założeń do projektu scalenia gruntów, jako instrumentu kształtowania rolniczych zasobów wodnych. Istotną kanwą artykułu były wyniki modelowych prac badawczowdrożeniowych, polegających na zastosowaniu w prawnych uwarunkowaniach Polski metodyki tworzenia założeń do projektu scalenia gruntów Kraju Związkowego Turyngia, zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Abstract:

An important element of the assumptions for the land consolidation project are studies covering the sphere of agricultural water resources management, including land reclamation and retention - very valid in the face of growing threats in our country related to spates and floods but also to drought. The research aims to present the results of the assumptions for the land consolidation project as an instrument for shaping agricultural water resources on the example of model research and implementation works carried out by the Lesser Poland Voivodeship in cooperation with the Federal State of Thuringia.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7464

Pages:

78-88

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego