Object structure

Creator:

Czajkowska, Aleksandra ; Gawor, Łukasz ; Cieślok, Piotr

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ składowiska odpadów górniczych "Smolnica" w Trachach na jakość wód powierzchniowych i podziemnych = Impact of Smolnica mining waste landfill in Trachy on the quality of surface and underground water in its surroundings

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Subject and Keywords:

składowisko odpadów górniczych ; wskaźniki zanieczyszczenia wody ; wody powierzchniowe ; wody podziemne ; jakość wód ; mining waste landfill ; indicators of water pollution ; surface water ; underground water ; water quality

Abstract_pl:

Nieprawidłowa lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów może oddziaływać negatywnie na środowisko, w tym na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Stopień uciążliwości składowiska jest uzależniony od składu chemicznego i mineralnego zdeponowanych odpadów, ale także od budowy składowiska, technologii składowania oraz warunków hydrogeologicznych i lokalizacyjnych. ; W artykule analizowano wpływ składowiska odpadów górniczych Smolnica na zasoby wodne w jego otoczeniu. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych, a także odcieków oceniono na podstawie badań monitoringowych obejmujących okres od 2004 do 2015 roku: wody powierzchniowe i odcieki oraz w latach 2009-2015: wody podziemne.

Abstract:

Incorrect location and exploitation of landfills negatively affect the environment, including the environment of surface water and underground water. The degree of onerousness of the landfill depends on the chemical and mineral composition of deposited wastes, and also construction, storage technology and geological, hydrogeological, hydrological, and location of landfill. In the article the impact of Smolnica mining waste landfill on the water environment was considered. Quality of surface and underground water, and also leachate was assessed on the basis of monitoring studies covering the period from 2004 to 2015 year (surface water and leachate) and period from 2009 to 2015 year (underground water).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7463

Pages:

61-77

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego