Object structure

Creator:

Zwoździak, Jerzy ; Piechocka, Agata

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Przeróbka osadów ściekowych, emisja odorów oraz możliwości ich dalszego zagospodarowania = Sewage sludge processing, odor emission and the possibilities of their future development

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Subject and Keywords:

gospodarka osadami ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; zrównoważony rozwój ; uciążliwość zapachowa ; sewage sludge management ; circular economy ; sustainbility ; odor nuisance

Abstract_pl:

Niniejsza publikacja przedstawia różne podejścia do zarządzania gospodarką odpadami w odniesieniu do odpadów organicznych. Prezentowane poniżej zagadnienia dotyczą obszaru wiedzy obecnie rozwijającego się, tj. prowadzenia procesów technologicznych tak, by otrzymać bezpieczny, optymalny i ekonomiczny produkt.

Abstract:

This publication presents various approaches to waste management in relation to organic waste. The issues presented below relate to the area of constantly developing knowledge, i.e. ways to conduct technological processes in order to obtain a safe, economically optimal product.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7460

Pages:

35-42

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego