Object structure

Creator:

Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Utlenianie 4- i 5-pierścieniowych węglowodorów w obecności węgla aktywnego = Oxidation of pahs in presence of activated carbon

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Subject and Keywords:

WWA ; utlenianie ; ditlenek diwodoru ; adsorpcja ; węgiel aktywny ; GC-MS ; PAHs ; oxidation ; dihydrogen peroxide ; adsorption ; activated carbon

Abstract_pl:

Celem pracy było określenie podatności na rozkład 4- i 5-pierścieniowych WWA podczas procesu utleniania oraz podczas procesu utleniania i adsorpcji prowadzonych symultanicznie. Badania technologiczne prowadzono z wykorzystaniem biologicznie oczyszczonych ścieków koksowniczych. ; Utlenianie prowadzono ditlenkiem diwodoru, natomiast adsorpcję - z wykorzystaniem węgla aktywnego. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne analizowano za pomocą układu złożonego z chromatografu gazowego i spektrometru masowego. Badania prowadzono przy stałej wartości pH środowiska reakcji i stałej temperaturze. ; Efektywność degradacji badanych węglowodorów w warunkach utleniania była w zakresie od 4 do 42%. W przypadku symultanicznego utleniania i adsorpcji na węglu aktywnym stopień usunięcia WWA wahał się od 17 do 81% w zależności od węglowodoru.

Abstract:

The aim of the study was to determine the removal of 4- and 5-rings of PAHs during oxidation process and during oxidation and adsorption simultaneous processes. Technological research was conducted with the use of biologically purified coking wastewater. Oxidation was carried out with dihydrogen peroxide. The adsorption process with activated carbon was carried out. ; Quantitative and qualitative determination of polycyclic aromatic hydrocarbons with gas chromatograph and mass spectrometer system were done. Research was conducted at constant pH of reaction condition and constant temperature. The oxidation efficiency of the tested hydrocarbons under oxidation conditions ranged from 4 to 42%. In the condition simultaneous oxidation process and adsorption on activated carbon, the PAHs removal ranged from 17 to 81%.

Description:

zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7274

Pages:

4-18

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego