Object structure

Creator:

Gołębiewski, Michał ; Lubowiecka, Izabela ; Kujawa, Marcin

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Strength parameters of masonry walls in modelling historic constructions = Parametry wytrzymałościowe murów ceglanych w modelowaniu konstrukcji zabytkowych

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

mury ceglane ; zabytki ; homogenizacja ; modelowanie MES ; historic brick walls ; masonry structures ; homogenization ; FEM modeling

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono metodę określania podstawowych parametrów wytrzymałościowych zabytkowego muru ceglanego. Zastosowano badania eksperymentalne, aby określić podstawowe parametry wytrzymałościowe cegieł. Uzyskane wyniki porównano z wartościami wymienianymi w literaturze. Tak uzyskane wartości wprowadzono do algorytmów homogenizacyjnych umożliwiających obliczenie parametrów wytrzymałościowych muru jako materiału jednorodnego (zhomogenizowanego). ; Poprawność wykorzystanych metod zweryfikowano opracowując modele numeryczne MES wykorzystujące uzyskane parametry zhomogenizowanego materiału. Zbadano zbieżność modeli o rozmiarach elementów skończonych 40, 20, 10, i 5 mm. Wyniki uzyskane z modeli zhomogenizowanych oraz mikromodelu porównano z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy oraz z wynikami eksperymentalnymi.

Abstract:

The paper presents the determination of the basic material properties of a historic brickwork. Experimental studies were used to identify the basic material properties of bricks. The mechanical properties of the masonry, as an orthotropic homogenized material, were calculated. Then, numerical simulations using the Finite Element Method (FEM) were performed to verify the experimental outcomes. Macromodels with element sizes of 40, 20, 10 and 5 mm, and a micromodel with an element size of 5 mm were applied. The results were compared with experimental data and results available in literature.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0036

Pages:

55-63

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego