Object structure

Creator:

Bonenberg, Agata

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Influence of advertisments on changes in the urban structure of cites on the example of Poznan = Wpływ reklam na zmiany struktury urbanistycznej miast na przykładzie Poznania

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

reklama zewnętrzna ; przestrzeń publiczna ; aktywizacja urbanistyczna ; outdoor advertising ; public space ; urban activation

Abstract_pl:

W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczących wpływu reklam zewnętrznych (Outdoor) na aktywizację wybranych obszarów w strukturze przestrzennej Poznania. Przeanalizowano treści reklamowe w aspekcie miejsc, do których odsyłają ogłoszenia zamieszczane na szyldach, billboardach tablicach reklamowych umieszczonych w przestrzeniach publicznych. ; Wyniki badań wykazały, że większość reklam zlokalizowanych w śródmieściu Poznania promuje lokalizacje peryferyjne, zachęcając mieszkańców do korzystania z handlu i usług znajdujących poza obszarem ścisłego centrum. Tym samym wskazano, że reklamy zewnętrzne ze względu na treść komunikatu reklamowego są czynnikiem deprecjonującym obszar śródmieścia, ?wyprowadzając? potencjalnych klientów na peryferia. W praktyce, zauważone zjawisko w istotny sposób obniża efektywność działań mających na celu rewitalizacje śródmieścia i aktywizację urbanistyczną tego rejonu.

Abstract:

The article presents the results of studies on the influence of outdoor advertisements on the activation of selected areas in the spatial structure of the city of Poznań. The contents of advertisements were analyzed in terms of the places which advertisements placed on signs, billboards and advertising displays located in public spaces direct us to. The results of studies indicated that the majority of advertisements located in the city center of Poznań promote suburban locations, encouraging its inhabitants to make use of trade and services outside of the strict city center. ; At the same time, it was indicated that outside advertisements due to the content of the advertising message are a factor degrading the city center, directing potential customers away into the suburbs. In practice, it was noted that the phenomenon significantly decreases the effectiveness of actions directed towards revitalizing the city center and the urban activation of this region.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0031

Pages:

5-13

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego