Object structure

Creator:

Bartos, Maciej ; Chmura, Janusz ; Wieja, Tomasz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Organizational, design and technology issues in the process of protection of underground historic monuments = Problemy organizacyjne, projektowe i technologiczne w procesie zabezpieczania zabytkowych podziemi

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Subject and Keywords:

podziemne obiekty zabytkowe ; obiekty zabytkowe ; dziedzictwo kulturowe ; zrównoważony rozwój ; strategia ochrony ; underground historic monuments ; protection policy ; renovation ; cultural heritage ; sustainable development

Abstract_pl:

Zabytkowe podziemia stanowią immanentną część dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zabezpieczenie i udostępnienie podziemnych obiektów zabytkowych, jako zamierzenia inwestycyjnego, jest procesem ponownych działań podejmowanych w zdegradowanych lub nieczynnych obiektach, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych. ; Podziemne obiekty zabytkowe powinny być poddane procesom zabezpieczenia i rewitalizacji. Podstawą tych działań jest określenie stanu zachowania danego obiektu oraz możliwości dostosowania jego struktury przestrzennej do wprowadzenia nowej funkcji lub udostępnienia w celach turystycznych. Zasadniczym problemem jest, na etapie organizacyjnym, brak jednolitego ustawodawstwa prawnego dotyczącego procesu zabezpieczania podziemnych obiektów. ; W artykule przedstawiamy zasadnicze problemy organizacyjne, projektowe i technologiczne występujące w procesie inwestycyjnym zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych. Efektem tych prac jest transformacja podziemnego obiektu w strukturę przestrzenną o nowej funkcji użytkowej.

Abstract:

Underground historic monuments constitute the immanent part of the cultural and natural heritage. Protecting and opening underground historic objects, as the investment aim, is a process of renewed actions taken in objects that are degraded or out of order, contributing to improvement of quality of life of residents, restoring new functions, reconstruction of social bonds. ; Underground historic buildings should be subjected to processes of protecting and revitalization. Determining the state of a given building and the adjustability of its spatial structure to introducing a new function or making it available to tourist purposes are the basis for these actions.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0016

Pages:

5-14

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego