Object structure

Creator:

Pijarowski, Piotr Marek ; Tic, Wilhelm Jan

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Research on using mineral sorbents for a sorption process in the environment contaminated with petroleum substances = Badanie procesu sorpcji skażeń środowiska substancjami ropopochodnymi z wykorzystaniem sorbentów mineralnych

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Subject and Keywords:

sorbenty ; sorbenty mineralne ; substancje ropopochodne ; sorbents ; mineral sorbents

Abstract_pl:

Przeprowadzono badania nad sorbentami pochodzenia okrzemkowego diatomitowego, stosowanymi do usuwania substancji niebezpiecznych, przy awaryjnych wyciekach. W badaniach zastosowano dwa rodzaje sorbentów dostępnych na rynku, różniących się gęstością nasypową i składem granulometrycznym. Scharakteryzowano diatomity pod względem mineralogicznym, sorpcyjnym i występowania geologicznego w Polsce. ; Jako sorbatów użyto oleju opałowego Ekoterm Plus i benzyny bezołowiowej 95 z rafinerii PKN Orlen S.A. Podczas badań wykazano, że sorbenty o niższym składzie granulometryczym i większej gęstości nasypowej, wykazują większe właściwości sorpcyjne. Zarówno w pierwszej części jak i drugiej części badania, najszybciej chłonącym sorbentem okazał się C2, natomiast bardziej chłonnym (pod względem objętościowym) okazał się sorbent D1. ; Diatomity są dobrymi sorbentami pochodzenia organicznego, które spełniają oczekiwania pod względem sorpcyjnym. Swoje pochodzenie zawdzięczają mikronowym obumarłym komórkom glonowym. Ich atutem jest wielofunkcyjność zastosowania zarówno w ochronie środowiska, rolnictwie czy też przemyśle ciężkim.

Abstract:

A research on diatomite sorbents was carried out to investigate their ability to remove hazardous substances from oil spillages. We used two types of sorbents available on the market with differences in material density and particles size of composition. As sorbents we used Ekoterm oil and unleaded petrol 95 coming from refinery PKN Orlen S.A. ; Two types of sorbents with similar chemical composition but different granulometric composition were used. They are marked as D1 and C1 samples. The fastest absorbent was C1, but D1 sample was the most absorptive.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0008

Pages:

83-93

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego