Object structure

Creator:

Kaszubkiewicz, Jarosław ; Pora, Ewa ; Kawałko, Dorota ; Jezierski, Paweł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Arsenic content in arable land of the Ząbkowice district = Zawartość arsenu w gruntach ornych powiatu ząbkowickiego

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Subject and Keywords:

arsen ; grunty orne ; Ząbkowice (okręg) ; arsenic ; arable land ; Ząbkowicki district

Abstract_pl:

Celem publikacji było określenie zawartości arsenu w glebach wykorzystywanych rolniczo w powiecie ząbkowickim. Zawartość arsenu w pobranych próbach gleb mieściła się w granicach 1,1-569,5 mgxkg-1. Przekroczenie normy zawartości arsenu w gruntach ornych, określone w Rozporządzeniu, występuje w południowej części powiatu. ; Wartość dopuszczalna została przekroczona w 24 spośród 231 badanych punktów. Największa koncentracja tego pierwiastka wystąpiła w gminie Złoty Stok. Związane jest to z eksploatacją na tym terenie rud arsenu i złota. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości wystąpiło również w sąsiednim Kamieńcu Ząbkowickim oraz w Ziębicach. Jest to wynikiem występowania na tym terenie gleb kwaśnych, które zwiększają mobilność metali ciężkich.

Abstract:

The aim of this study was to determine the content of arsenic in soils used for agriculture in the Ząbkowicki district. The content of arsenic in collected soil samples ranged 1.1-569.5 mg x kg-1. The standard for arable lands of Group B has been exceeded in 24 out of 231 test points. ; The highest concentrations occurred in the Złoty Stok commune. This is due to the output of arsenic and gold in this area. Exceeding the standard also occurred in neighboring communes: Kamieniec Ząbkowicki and Ziębice. This is due to the blowing and washing pollutions form the source of contamination, the arsenic mines in the Złoty Stok commune.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0007

Pages:

69-81

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego