Object structure

Creator:

Staszczuk, Anna

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Comparison of the calculation results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-d transient models. Part 1: continuous heating mode = Porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła jednorodzinnego budynku mieszkalnego z gruntem uzyskanych za pomocą metody quasi-stacjonarnej oraz modelu niestacjonarnego trójwymiarowego. Część I: ogrzewanie ciągłe

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Subject and Keywords:

wymiana ciepła ; wymiana ciepła z gruntem ; ogrzewanie ciągłe ; obliczenia quasi-stacjonarne ; budynek jednorodzinny ; heat transfer via the ground ; heat exchanger ; continuous heating ; quasi-stationary calculations ; single-family building

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła typowego budynku mieszkalnego z gruntem z zastosowaniem metody quasi-stacjonarnej i metody uwzględniającej w pełni niestacjonarny, trójwymiarowy przepływ ciepła w gruncie. ; Celem analizy obliczeniowej było określenie wpływu wybranych czynników takich jak: geometria budynku, poziom zagłębienia budynku w gruncie oraz konstrukcja przegród stykających się z gruntem na dokładność obliczeń wymiany ciepła za pomocą metod quasi-stacjonarnych uwzględniając ciągły tryb ogrzewania budynku. ; Obliczenia z zastosowaniem metody uproszczonej przeprowadzono zgodnie z aktualnie obowiązującą normą: PN-EN ISO 13370:2008. W celu przeprowadzenia szczegółowych obliczeń numerycznych opracowano model wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem, oparty na metodzie bilansów elementarnych i stanowiący integralną część programu komputerowego ?WUFI?plus?. Rezultatem analizy porównawczej są różnice w wymianie ciepła określonej z zastosowaniem obu metod obliczeniowych.

Abstract:

The paper provides comparative results of calculations of heat exchange between ground and typical residential buildings using simplified (quasi-stationary) and more accurate (transient, three-dimensional) methods. Such characteristics as building?s geometry, basement hollow and construction of ground touching assemblies were considered including continous heating mode. ; The calculations with simplified methods were conducted in accordance with currently valid norm: PN-EN ISO 13370:2008. Thermal performance of buildings. Heat transfer via the ground. Calculation methods. Comparative estimates concerning transient, 3D, heat flow were performed with computer software WUFI?plus. The differences of heat exchange obtained using more exact and simplified methods have been specified as a result of the analysis.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

77-87

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego