Object structure

Creator:

Hudak, Magda ; Paczkowska, Andżelika

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

The tourist infrastructure of the waterway in a segment of the lower Warta River = Infrastruktura turystycznego szlaku wodnego na odcinku Dolnej Warty

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Subject and Keywords:

turystyka wodna ; szlak wodny ; infrastruktura turystyczna ; Dolna Warta ; water tourism ; objects of infrastructure ; Warta river

Abstract_pl:

Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 swym zasięgiem obejmuje obszar rozciągający się od zachodniej granicy z Niemcami (ujście Warty), aż do Żuław Wiślanych (wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego). Szlak ten prowadzi wzdłuż Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy oraz Delty Wisły. ; Intensywność obecnego wykorzystania szlaków wodnych jest niska. Spowodowane to jest, m.in. niezadowalającym stanem technicznym części portów i przystani, a także - ograniczonym zapleczem usług turystycznych lub brakiem tejże infrastruktury. Ponadto, sezon turystyczny na omawianym szlaku jest ograniczony do 3 - 4 miesięcy. W artykule zaproponowano poprawę rozwoju turystycznego w rejonie Dolnej Warty, od Santoku do Kostrzyna nad Odrą, poprzez lokalizacje punktowych obiektów infrastruktury. ; Stworzą one dobre warunki dla turystyki zbiorowej i indywidualnej na omawianym odcinku rzeki, co może spowodować wzrost znaczenia gospodarczego tego rejonu, a także zacieśnienie się relacji sąsiedzkich ze stroną niemiecką. Zorganizowanie właściwej infrastruktury i prowadzenie przemyślanej edukacji ekologicznej może również przyczynić się do zmniejszenia presji turystyki na środowisko.

Abstract:

The Polish segment of the E70 International Waterway comprises an area stretching from the western border of Poland with Germany (the estuary of the Warta River) to Żuławy Wiślane (including the area surrounding the Polish part of the Vistula Lagoon). This waterway leads along the Warta River, the Noteć River, the Bydgoski Canal, the Brda River and the delta of the Vistula River. ; The intensity of the use of the existing waterway is low. This is caused, among other things by, the inadequate technical condition of some of the ports and harbours, and also by the limited supply of tourist services or lack of tourist infrastructure. Moreover, the tourist season on the waterway in question is limited to 3-4 months. ; The article suggests an idea for improvement in the tourist development of the area of the Lower Warta River, from Santok to Kostrzyn on the Oder River, by the location of point objects of infrastructure. They will create good conditions for mass and individual tourism in the segment of the waterway in question, which may result in the economic growth of the region, and also good neighbour relations with Germany. ; The organization of good infrastructure and a clever educational policy in terms of ecology may also contribute to minimising the bad influence of tourism on the environment.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

147-153

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego