Object structure

Creator:

Dąbek, Zbigniew

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Reduction of pollutant concentrations in the plant systems with the inert filter bed. Part II: Humification of Epilobium parviflorum Schr. rhizosphere in the micro-cultivations fertilized with domestic wastewater = Redukcja stężeń zanieczyszczeń w roślinnych systemach ze złożem inertnym. Część druga: humifikacja ryzosfery Epilobium parviflorum Schr. w mikrouprawach nawożonych ściekami bytowymi

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Subject and Keywords:

zanieczyszczenia ; próchnica ; ryzosfera ; Epilobium parviflorum Schr. ; ścieki bytowe ; mikrouprawy ; złoże inertne ; pollutiones ; humus ; domestic wastewater ; keramzite

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono procesy towarzyszące przemianom substancji organicznej w związki próchnicowe w ryzosferze Epilobium parviflorum Schr. Przedstawiono funkcje organu korzeniowego i systemu włośnikowego w tworzeniu ryzosfery. Opisano udział jonów w tworzeniu kompleksów organicznych z metalami, w złożu inertnym wypełnionym keramzytem. ; W krótkim rysie przedstawiono formy kwasów huminowych i fulwowych oraz mechanizm tworzenia helatów w ryzosferze. Podkreślono znaczenie związków azotowych w tworzeniu organicznej substancji próchnicowej ryzosfery. Dokonano analizy zależności wynikających z ilorazu C:N oraz C:P. Opisano istotność tych ilorazów dla określenia pochodzenia związków organicznych w próchnicy ryzosfery jak i miejsca związania organicznego bądź mineralnego fosforu. ; Otrzymane wyniki z analizy odniesiono do innych badań tematycznych, części dotyczącej azotu, przytoczono wyniki Pempkowaka i.in. (2008,2009) oraz w części dotyczącej fosforu, powołano się na podobieństwo wyników do badań Barana i Bielińskiej (2008). We wnioskach końcowych odniesiono się do rezultatów badań uznając azotolubną roślinę Epilobium parviflorum Schr. za interesującą alternatywę uzupełniającą redukcję biogenów na oczyszczalniach roślinnych typu nitrofitowego bądź makrofitowego.

Abstract:

The article details the processes accompanying transformations of organic substances in the compounds of humus rhizosphere area of Epilobium parviflorum Schr. The functions of the root organ together with root hair system were developed. ; The ion functions in the inert filter bed (made of porous clay) with phosphorus sorption were described and the dependence between C:P in the phosphorus mineralization was demonstrated. The important role of porous clay in the inert filter bed for biochemical transformations was justified, in particular, for phosphorus. ; In the analysis of humic transformations, it was emphasized that nitrogen compounds present in domestic wastewater and filter bed solution are important. The relation of C:N was defined describing the mineral origin of humic substances in the rhizosphere humus. These results were related to the results obtained from Phragmites communis Trin.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

139-145

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego