Object structure

Title:

Statistical analysis of flood risk factors = Analiza statystyczna czynników ryzyka powodziowego

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Creator:

Asani, Anna ; Kołodziejczyk, Urszula

Subject and Keywords:

wały przeciwpowodziowe ; lubuski odcinek Odry ; czynniki ryzyka powodziowego ; analiza statystyczna ; Lubuskie Region ; Oder river ; flood protection ; statistical analysis

Abstract_pl:

Trwałość budowli hydrotechnicznych, w tym szczególnie wałów przeciwpowodziowych, zależy w dużym stopniu od właściwego rozpoznania zjawisk naturalnych zachodzących zarówno w korpusie, jak i podłożu wału. Takim zjawiskiem ? szczególnie istotnym z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej ? jest filtracja wody przez wał. Okazuje się, że można ją skutecznie ograniczyć poprzez zastosowanie w nasypie i podłożu wału różnego rodzaju przegród przeciwfiltracyjnych. ; W pracy przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu technologii uszczelnienia na poziom wody w piezometrach (zainstalowanych po obu stronach uszczelnienia) i ustalenia zależności pomiędzy wysokością poziomu wody w rejonie wału przeciwpowodziowego i rodzajem uszczelnienia, a także okresem (miesiącem) danego roku hydrologicznego. ; Badania przeprowadzono na odcinku zlokalizowanym na prawym brzegu Odry w od 546,0 do 564,8 km jej biegu. W celu ograniczenia filtracji wody przez wał i zmniejszenia ryzyka wystąpienia powodzi w rejonie, w ramach prac modernizacyjnych, na przedmiotowym odcinku wałów, zostały zainstalowane cztery różne technologie uszczelnienia: a) folia PVC uszczelniająca korpus wału, b) folia PVC uszczelniająca korpus wału połączona ze ścianką szczelną C-LOC uszczelniającą podłoże wału, c) bentomata uszczelniająca korpus wału, d) bentomata uszczelniająca korpus wału, lokalnie połączona ze ścianką ilastą uszczelniającą podłoże wału. ; Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość ograniczenia filtracji wody przez wał poprzez zastosowanie różnych ekranów przeciwfiltracyjnych oraz opisują zależność pomiędzy technologią uszczelnienia, okresem w roku hydrologicznym a poziomem wody w rejonie wału.

Abstract:

The durability of hydrotechnical structures, especially flood embankments, depends largely on the correct identification of natural phenomena occurring in both the embankment body and the foundation. Such a phenomenon - particularly important from a flood protection viewpoint ? is water filtration through the embankment. ; It turns out that it can be effectively reduced by applying various types of anti-filtration barriers in the embankment fill material and the foundation. In the paper the results of statistical analysis of the impact of the sealing technology on the level of water in the piezometers (installed on both sides of the seal) and findings on the relationship between the water level height in a flood embankment area and the type of seal, and the period (month) of a given hydrological year are presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-118

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego