Object structure

Creator:

Wira, Jerzy ; Nowogoński, Ireneusz ; Ogiołda, Ewa

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Meteorological data in the simulation of combined system work conditions = Dane meteorologiczne w symulacji warunków pracy ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Subject and Keywords:

ogólnospławna sieć kanalizacyjna ; sieć kanalizacyjna ; opady ; wysokość opadów ; combined sewage system ; rainfall-runoff phenomena ; simulation

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono rezultaty sumulacji pracy ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej przeprowadzonych w oparciu o dane opadów. Wysokości opadów zostały odczytane z taśm pluwiograficznych z dokładnością co 10, 30 i 60 minut. Ostatni przypadek odpowiada dokładności zestawień pluwiograficznych. ; Symulacja prowadzona była dla wstępnie skalibrowanej zlewni na terenie Głogowa. Dane do kalibracji uzyskano w ramach prac badawczych prowadzonych w latach 1998-2000. Uzyskane rezultaty potwierdzają możliwość wystąpienia znaczących różnic uzyskiwanych przy użyciu w procesie symulacji danych pochodzących bezpośrednio z taśm pluwiograficznych lub z urządzeń elektronicznych w porównaniu z zestawieniami pluwiograficznymi. ; Zastosowanie takich danych w procesie kalibracji modelu symulacyjnego z kolei może doprowadzić do uzyskania parametrów kalibracji, które mogą zostać odrzucone w procesie weryfikacji skalibrowanego modelu. Zaobserwowane błędy sięgające 49% mogą doprowadzić do wdrożenia modelu mało przydatnego w eksploatacji systemu.

Abstract:

In the paper results of combined system work simulation basing on rainfall data were shown. Rainfall height values were read for three time interval precisions: 10, 30 and 60 minutes. The last event corresponds with precision gained when using pluviographical specification. ; Simulation was realised for a calibrated catchment in Głogów. Obtained results point at possibility of significant differences gained when the simulation process is realized with data read directly from pluviographical recording in comparison with pluviographical specification usage. ; Reading with too low precision decreasing rainfall intensity differences in time could be also a reason why similarity of simulation results and direct reading is low. Such data application in calibration process could lead to parameters which could be rejected in verification of calibrated model.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

99-108

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego