Show structure

Title:

Potassium permanganate as an oxidizing and flocculating agent in groundwater treatment = Manganian (VII) potasu jako utleniacz i flokulant w oczyszczaniu wód podziemnych

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Creator:

Krupińska, Izabela

Subject and Keywords:

oczyszczanie wód podziemnych ; koagulacja ; utleniacze ; potassium permanganate ; groundwaters ; coagulation

Abstract_pl:

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej o podwyższonej zawartości substancji organicznych i żelaza ogólnego zależała od rodzaju stosowanego utleniacza, czasu sedymentacji oraz rodzaju koagulantu i jego dawki. Skuteczność procesu sedymentacji zwiększała się wraz z czasem trwania procesu, a o jej efektach w największym stopniu decydował sposób utleniania Fe(II). ; Lepsze efekty oczyszczania wody podczas procesu sedymentacji uzyskano stosując manganian (VII) potasu jako utleniacz niż tlen rozpuszczony, ponieważ wytrącajacy się z wody MnO2, działając jako obciążnik i adsorbent, poprawił właściwości sedymentacyjne aglomeratów Fe(OH)3. Ilość żelaza ogólnego usuniętego z wody w wyniku utleniania Fe(II) tlenem rozpuszczonym a następnie jego sedymentacji, zmniejszała się wraz ze wzrostem współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie surowej. ; Spośród stosowanych sposobów utleniania żelaza (II) przed procesem koagulacji lepsze efekty z uwagi na efekty zmniejszenia barwy, mętności, stężenia manganu i substancji organicznych, zapewniło utlenianie manganianem (VII) potasu, natomiast z uwagi na skuteczność usuwania żelaza ogólnego utlenianie tlenem rozpuszczonym.

Abstract:

The effectiveness of groundwater treatment with a high amount of organic substances and general iron depended on the kind of oxidizing agent, the kind and dose of coagulant, and the time of sedimentation. The effectiveness of the sedimentation process increased with the length of time of the process, and its results depended most on the method of oxidizing Fe(II). ; From among the oxidizing agents used before the coagulation process the best results in terms of a decrease in colour, turbidity, the concentration of manganese and organic substances were obtained in the case of oxidization with potassium permanganate, and as far as the effectiveness of removing general iron was concerned oxidizing with dissolved oxygen.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-88

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego