Object structure

Creator:

Kuna, Patrycja ; Gwoździewicz, Michał

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in gravity-operated and surface water from areas located nearby coking plant in Dąbrowa Górnicza (Upper Silesia region, Poland) = Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wodach opadowych i powierzchniowych w rejonie zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie)

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) ; wody opadowe ; wody powierzchniowe ; zanieczyszczenia WWA ; PAH ; gravity-operated water ; surface water

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości pięciu WWA w próbkach wód opadowych i powierzchniowych. Próbki wód opadowych pobierano kwartalnie w 2009 roku z 15 kolektorów umieszczonych na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Uzyskane wyniki pozwoliły określić zmienność sezonową stężeń WWA w wodach opadowych. Wyraźnie podwyższone stężenia WWA zaobserwowano w sezonie zimowym. Ponadto, w celu sprawdzenia obecności zanieczyszczeń WWA w wodach powierzchniowych, przebadano próbki wód (płynących) powierzchniowych pobranych z wybranych potoków, cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych.

Abstract:

The paper presents the results of five PAHs contents determination in the surface and gravity-operated water. The samples of gravity-operated water were taken quarterly in 2009 from collectors put in fifteen points in areas located nearby coking plant in Dąbrowa Górnicza (Upper Silesia region, Poland). The results allowed determining the seasonal variability of PAHs concentration in gravity-operated water. Significant differences in concentration of PAHs in the summer and wintertime were observed. Moreover, to check the presence of PAHs contamination in the surface flowing water from selected streams, watercourses and draining system were collected.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

251-262

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego