Object structure

Creator:

Wilmański, Krzysztof (1940-2012)

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Permeability, tortuosity, and attenuation of waves in porous materials = Dyfuzyjność, krętność i tłumienie fal w materiałach porowatych

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

ośrodki porowate ; dyfuzja ; krętność ; przepuszczalność ; fale akustyczne ; porous media ; diffusion ; permeability ; tortuosity ; acoustic waves

Abstract_pl:

Praca zawiera zwięzłą prezentację konstrukcji liniowego modelu porospężystego i jego zastosowania w teorii fal akustycznych. Głównym celem tej prezentacji jest dyskusja parametrów materiałowych opisujących dyfuzję. Dotyczy to w szczególności dyfuzyjności i krętności. ; W rozdziale 2 przytaczamy kilka przykładów ośrodków porowatych, w których dyfuzja odgrywa ważną rolę. Rozdział 3 zawiera zwięzły opis modelu dwuskładnikowego dla nasyconych ośrodków porowatych z dyfuzją. Uwypuklamy główne cechy takiego układu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu względnego składników i zmian porowatości. ; Jako przypadek szczególny przedstwiane są równania modelu Biota. W rozdziale 4 dyskutujemy pojęcia dyfuzyjności, przewodnictwa hydraulicznego i krętności. W szczególności wprowadzamy pojęcie tensora krętności. ; Rozdział 5 zawiera elementarne wiadomości dotyczące metody nuklearnego rezonansu magnetycznego w zastosowaniu do eksperymentów określających dyfuzyjność i krętność w różnych materiałach porowatych. Wreszcie rozdział 6 zawiera pewne zagadnienia związane z propagacją fal monochromatycznych, a w szczególności wpływu krętności na prędkości propagacji i tłumienie.

Abstract:

The paper contains a consistent presentation of the construction of a linear poroelastic model and its applications in the theory of acoustic waves. The main purpose of this presentation is the discussion of material parameters describing the diffusion. This concerns particularly the permeability and tortuosity. ; In Section 2 we mention a few examples of porous systems in which diffusion processes play an important role. Section 3 contains a concise description of the two-component model describing saturated porous materials with diffusion. We point out the main features of such a system with the special emphasis of relative motion of components and changes of porosity. ; As a special case the governing equations of Biot's model are presented. In Section 4 we discuss the notions of permeability, hydraulic conductivity and tortuosity. In particular the notion of the tortuosity tensor is introduced. ; Section 5 is the primer of the nuclear magnetic resonance method of experimental determination of permeability and tortuosity in various porous materials. Finally, Section 6 contains some issues concerning the propagation of monochromatic waves and, in particular, an influence of tortuosity on speeds and attenuation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

9-52

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego