Object structure

Creator:

Zdybek, Ireneusz

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Assessment of some analytical procedures for the examination of the enhanced biological phosphorus removal process = Ocena wybranych procedur analitycznych w badaniach procesu wzmożonego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

biologiczna oczyszczalnia ścieków ; oczyszczanie ścieków ; wasterwater treatment ; phosphorus remowal ; analitical procedures ; calcium ; magnesium ; chemical oxygent demand

Abstract_pl:

Ze względu na złożony charakter współczesnych systemów biologicznego oczyszczania ścieków szczegółowe rozpoznanie mechanizmów i wzajemnych interakcji poszczególnych procesów jednostkowych, odpowiedzialnych za przebieg oczyszczania, jest sprawą skomplikowaną. Dodatkowe przyczyny tych trudności wynikać mogą z zastosowania niektórych metod analitycznych. ; Głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że w specyficznych warunkach, charakterystycznych np. dla przebiegu procesu wzmożonego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków (ang. EBPR), powszechnie wykorzystywane i rekomendowane metody analityczne mogą okazywać się zawodne, dając niepoprawne i niewiarygodne wyniki. ; Dotyczy to w szczególności metod oceny wskaźnika ChZT, analizy zmienności stężeń Ca i Mg, a także procedur poboru i przygotowania prób do analiz, gdzie uzyskiwane wyniki mogą wykazywać znaczące różnice w zależności od zastosowanej metodyki. Różnice te prowadzą do nieprawidłowej oceny i wniosków na temat efektywności, stechiometrii i kinetyki procesu EBPR, zaciemniając tym samym precyzję oceny wpływu różnych czynników na proces.

Abstract:

Owing to the sophisticated character of modern biological wastewater treatment systems, the diagnosis of the mechanisms and interactions involved has become extremely difficult. Further difficulties in their scientific clarification can be generated by some of the analytical procedures used. ; The primary objective of the study reported on in this paper was to demonstrate that under certain conditions, e.g. during Enhanced Biological Phosphorus Removal, the commonly recommended analytical methods fail to produce reliable results. ; This holds primary for the examination of COD, assessment of Ca and Mg concentration variability, or procedures of collection and preparation of samples, where the results obtained may differ considerably, depending on the method used. ; These differences lead to incorrect assessments of, and conclusions on, efficiency, stoichiometry and kinetics of the EBPR process and thus blur the precision of assessing how different parameters affect the process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

113-127

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego