Object structure

Creator:

Heindrich, Zbigniew ; Stańko, Grzegorz

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Chemico-biological sewage treatment plants for PE< 9.999 = Chemiczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków dla RLM < 9 999

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

ścieki ; oczyszczanie ścieków ; oczyszczalnia chemiczno-biologiczna ; chemico-biological sewage treatment plants ; nitrogen and phosphorus compounds

Abstract_pl:

W oczyszczalniach ścieków obsługujących jednostki osadnicze zasiedlone przez nie więcej niż 10 000 mieszkańców i nie odprowadzających ścieków oczyszczonych do wód stojących, nie jest wymagane usuwanie związków azotu i fosforu. Istnieje zatem możliwość ograniczenia zakresu oczyszczania ścieków do dwóch wymagań: obniżenia BZT_5 i stężenia zawiesin ogólnych. ; Daje to możliwość zastosowania innego rozwiązania technologicznego w takich oczyszczalniach ścieków. W takim rozwiązaniu w bardzo istotnym stopniu wykorzystuje się wstępne chemiczne oczyszczanie, które ogranicza w znacznym stopniu wielkość reaktorów biologicznych. Takie podejście ma uzasadnienie nie tylko techniczne ale przede wszystkim ekonomiczne.

Abstract:

Removal of nitrogen and phosphorus compounds is not required in the case of sewage treatment plants serving the settlement units of up to 9.999 citizens and not charging treated sewage into staying waters. Therefore, it is possible to reduce the range of water treatment to merely two requirements: the BOD_5 and the concentration of suspended solids. ; It gives a possibility to use another technological solution in such sewage treatment plants. As a result, due to chemical pre-treatment, size of biological reactors can be substantially reduced. Such approach is justified not only by technical, but predominantly by economical issues.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-35

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego