Object structure

Creator:

Rawski, Jakub

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

O kreacjach bohaterek "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Próba lektury feministycznej = Heroines' creations in "Ballades and Romances" by Adam Mickiewicz. An attempt of a feminist reading

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; ballada ; feminizm ; emancypacja ; stereotypy ; feminism ; ballade ; stereotypes

Abstract_pl:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: czy sposób artystycznej kreacji bohaterek "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza nosi znamiona optyki patriarchalnej, stereotypowej, czy też wykracza poza granice męskocentrycznego oglądu świata i człowieka? O ile, w jaki sposób i czy w ogóle autor Pana Tadeusza zawarł w swoim cyklu poetyckim znamiona wrażliwości emancypacyjnej? Czy bohaterki ballad są kobietami wyzwolonymi od ograniczeń związanych z płcią, narzucanych przez kulturę? Zadaniem niniejszego przyczynku badawczego jest również dokonanie próby "lektury aktualizującej" znaczącego tekstu dziewiętnastowiecznego; ukazania go w perspektywie współczesnej, ale ze szczególnym uwydatnieniem rdzenia antropologii romantycznej, którym był "człowiek wewnętrzny" wraz z mistyczną dialektyką tego, co zewnętrzne, i tego, co wewnętrzne.

Abstract:

This article attempts to answer the questions: does the artistic creation of heroines "Ballades and Romances" by Adam Mickiewicz bear the hallmarks of stereotypical patriarchal optics or does it go beyond the limits of male worldview and a man in general? To what extent, how, and if actually indeed the author of "Sir Thaddeus" contained in his poetic cycle signs of emancipation sensibility? Are the heroines of ballades women liberated from sex constraints imposed by culture? The purpose of this contribution is also an attempt to make an "updating reading" of a significant nineteenth century text; showing it in contemporary perspective, but particularly emphasizing the core of romantic anthropology which was "inner man" with the mystical dialectic of what was external and what was internal.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

233-247

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego