Object structure

Creator:

Narolska, Aneta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Nie ma terminu, który by nie nadszedł, ani długu, którego nie trzeba by spłacić". Jeszcze o "Don Juanie" w "Dziadach" = "There Is No Time Limit That Does Not Arrive nor Any Debt That Is Not Paid". More on "Don Juan" in the "Forefathers' Eve"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Don Juan ; dramat ; "Dziady" drezdeńskie ; drama ; Dresden "Forefathers' Eve"

Abstract_pl:

Celem pracy jest interpretacja sceny VIII "Dziadów" drezdeńskich Mickiewicza w kontekście dwóch dramatów o Don Juanie: "Zwodziciela z Sewilli i Kamiennego Gościa" Tirsa de Moliny oraz "Don Juana, czyli Kamiennego Gościa" Moliera. Opera Mozarta "Don Giovanni albo Rozpustnik ukarany", będąca syntezą wcześniejszych wersji historii o Don Juanie, jest tu traktowana jako warstwa powierzchniowa, pod którą zachodzi wiele relacji pomiędzy dziełem Mickiewicza a utworami wykorzystującymi hiszpańską legendę. Kompozycja sceny VIII, konstrukcja bohatera (Senatora) oraz komizm to elementy łączące tekst Mickiewicza z dramatem Moliera. Z religijnym dramatem hiszpańskim natomiast łączy "Dziady" ich moralitetowy charakter oraz przesłanie mówiące o potępieniu za niewiarę w istnienie Boskiej rzeczywistości i sprawiedliwości. Scena Balu u Senatora dowodzi zatem nie tylko związku dramatu Mickiewicza z tradycją Molierowską, ale może także wskazywać na niebezpośredni związek z dramatem hiszpańskim Złotego Wieku.

Abstract:

The aim of the study is an interpretation of Scene VIII of Mickiewicz's Dresden "Forefathers' Eve" (Part Three) ["Dziady"] in the context of two Don Juan dramas: Tirso de Molina's "The Trickster of Seville and the Stone Guest" ["Zwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość"] and Moli?re's "Don Juan, or the Stone Guest" ["Don Juan, czyli Kamienny Gość"]. Mozart's opera "Don Giovanni, or the Rake Punished" ["Don Giovanni albo Rozpustnik ukarany"], being a synthesis of earlier versions of the Don Juan story, is treated here as the surface layer under which there are a number of relationships between Mickiewicz's text and works drawing on the Spanish legend. The composition of Scene VIII, the construction of the character (Senator), and humour are the elements that link Mickiewicz's text with Moli?re's drama. What link "Forefathers' Eve" with Spanish drama are its morality-play nature and the message about damnation for unbelief in the existence of Divine reality and justice. Therefore, the scene of the Ball at the Senator's not only attests to a link between Mickiewicz's drama and the Moli?rean tradition but may also point to an indirect link with Golden Age Spanish drama.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

125-141

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego