Object structure

Creator:

Dinh Thi Van Chi

Title:

Interaction between culture and economy in traditional handicraft villages in Vietnam = Interakcje między kulturą a gospodarką w tradycyjnych wioskach rzemieślniczych w Wietnamie

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

interakcje między kulturą a gospodarką ; wzajemne interakcje pomiędzy kulturą a gospodarką ; kultura i gospodarka wsi trudniących się rękodziełem ; interactions between culture and economy ; mutual interactions between culture and economy ; culture and economy of handicraft villages

Abstract_pl:

Badania dotyczące tradycyjnych wiosek rzemieślniczych pokazują, że gospodarka i kultura wzajemnie oddziałują na siebie zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób, jako że kultura powstaje z zasobów ludzkich, co nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale również silnie wpływa na powstawanie myślenia ekonomicznego, pobudza kreatywność i zwiększa poczucie odpowiedzialności społecznej. Jednakże prowadzona na niewielką skalę działalność kulturalna w wietnamskich wsiach przyczynia się do powstania niekorzystnych praktyk dotyczących małych przedsiębiorstw, wpływając na zmniejszenie rozwoju gospodarczego. Gospodarka działa jako źródło materialnego rozwoju kultury, przyczyniając się do stworzenia zdrowego społeczeństwa. Jednakże to właśnie gospodarka również popycha człowieka w kierunku rywalizacji materialnej, opartej na wartościach zewnętrznych, pomijając wartości kulturowe i tradycyjne oraz zmniejszając spójność społeczną.

Abstract:

The research in traditional handicraft villages shows that economy and culture mutually interact in both positive and negative ways since culture is a human resource which not only brings economic benefits, but also strongly impacts the formation of economic mindset, stimulates creativity and enhances people's responsibility to the community. Additionally, Vietnamese small-scale peasant culture is a condition for arising bad practices of small business, reducing economic development. Economy acts as a material resource for cultural development, contributing to creating a healthy society. However, economy also pushes human into material race, creating psychology of external preferences, while disregarding cultural and traditional values and reducing community cohesion.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

119-138

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego