Object structure

Creator:

Banot, Aleksandra E.

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Relacje matki i córki w "Jędzy Elizy Orzeszkowej" = The mother-daughter relationship in "The Shrew" ["Jędza"] by Eliza Orzeszkowa

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; "Jędza" ; literatura - 19 w. ; mit o Antygonie ; psychologia relacji matka-córka ; "The Shrew" ; 19th century literature ; the myth of Antigone ; psychology of mother-daughter relationship

Abstract_pl:

Niewielu historyków literatury pisało o "Jędzy" (1891) Elizy Orzeszkowej. Poza kilkoma recenzjami trudno znaleźć opracowania czy nawet odwołania do tej powieści. A przecież ta narracja nie tylko obrazuje społeczeństwo końca XIX wieku - jest także wnikliwym studium relacji matki i córki. ; Przywołując figurę Antygony, skupiam się na analizie relacji matki i córki, aspektu pomijanego nie tylko przez nielicznych badaczy "Jędzy" (wyjątkiem są uwagi Grażyny Borkowskiej w "Cudzoziemkach"), ale i przez interpretatorów mitu o Edypie. Chcę ponadto pokazać te problemy z perspektywy psychologicznej, zwłaszcza że dotychczasowe lektury mitu antygonalno-edypalnego korzystają przede wszystkim z narzędzi antropologicznych i filozoficznych. ; Odwołanie do tego nośnego mitu legitymizuje zresztą studium Borkowskiej zatytułowane "Orzeszkowa i sprawa Antygony", w którym badaczka wykazała powiązania twórczości prozatorskiej autorki "Chama" z różnorodnymi praktykami interpretacyjnymi dramatów Sofoklesa.

Abstract:

A few historians of literature have written about "The Shrew" ["Jędza"] (1891) by Eliza Orzeszkowa. Apart from a few reviews, it is difficult to find studies or even references to the novel. Yet, this narrative does not only illustrate the end of the nineteenth century society - it is also a thorough study of the relation between the mother and a daughter. ; While recalling the figure of Antigone, I am interested in the analysis of the mother-daughter relationship, the aspect neglected not only by a few researchers of "The Shrew" ["Jędza"] (except the comments by Grażyna Borkowska in "The Foreigners" ["Cudzoziemki"]), but also by the interpreters of the myth of Oedipus. Furthermore, these problems are worth showing from a psychological perspective, especially because of the fact that the previous readings of the myth of Antigone and Oedipus, primarily used the anthropological and philosophical tools. ; The reference to the myth legitimizes the study by Borkowska entitled "The Orzeszkowa and the Case of Antigone" ["Orzeszkowa i sprawa Antygony"], in which the researcher has shown the links between Orzeszkowa's novels and the various interpretive practices of the Sophocles's dramas.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

163-172

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License:

CC 4.0

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego