Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła". Wilkowsko-świętokrzysko-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo-kulturologicznych = "Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła" [I lov my villag cause I was born in't]. Wilków-Świętokrzyskie-Kieleckie poetry by Kaśka spod Łysicy in the lights of linguistic and culturological reflections

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

poezja ; gwara ; dialekt ; onimy ; apelatywy ; poetry ; subdialect ; dialect ; onyms ; appelatives

Abstract_pl:

Tekst dotyczy poezji niepiśmiennej, pochodzącej z Wilkowa na Ziemi Świętokrzysko-Kieleckiej, Kaśki spod Łysicy - Katarzyny Zaborowskiej. Lingwistyczno-kulturologiczną refleksją objęte zostały utrwalone w poszczególnych lirykach, charakterystyczne dla tego obszaru, onimy (toponimy, mikrotoponimy, oronimy, antroponimy), apelatywy oraz wyróżniki gwarowo-dialektalne. Wnikliwa interpretacja owych uzupełniających się elementów umożliwiła ustalenie cech specyficznych dla idiolektu zapomnianej dziś, tworzącej w "gwarze macierzy" poetki.

Abstract:

The text is devoted to the oral poetry by Kaśka spod Łysicy - Katarzyna Zaborowska from Wilków, Świętokrzyskie Region. Linguistic-culturological reflection concerns the onyms (toponyms, microtoponyms, oronyms, antroponyms), appellatives and dialect and subdialect distinctive features. An insightful interpretation of these complementary elements permitted to determine the specific features of the idiolect of the forgotten poet.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

115-130

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego