Object structure

Creator:

Szołtysek, Jacek

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Senior-friendly urban information system - identification of a problem = System informacji miejskiej dostosowany do potrzeb seniorów - identyfikacja problemu

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

zarządzanie miastem ; konflikt interesów ; seniorzy ; system informacji miejskiej ; city management ; conflict of interest ; seniors ; system of urban information

Abstract_pl:

Współcześnie w miastach obserwujemy niezależnie trzy trendy - zwiększania liczby ludności, starzenia się ludności oraz zwiększające się znaczenie grupy seniorów dla funkcjonowania miast. Zmienia się miejsce seniora w społeczności. Na te trendy nakłada się ponadto - obserwowana dla dużych miast - wraz ze wzrostem liczby mieszkańców - zmniejszająca się sprawność w zarządzaniu miastami. ; Miasta w swoich politykach traktują seniorów jak obywateli drugiej kategorii i w istocie pomijają te działania, które mogą ułatwić funkcjonowanie osób starszych w przestrzeni miasta, gdy konkurują one z działaniami na rzecz młodego pokolenia. Miasto dla realizacji celów różnych grup użytkowników oddaje do dyspozycji określone zasoby. Dostęp do tych zasobów powinien być sprawiedliwy i zapewniać zaspokajanie wszystkich potrzeb na zasadzie równości. Jednym z podstawowych wyznaczników takiego stanu jest zapewnienie mobilności dla wszystkich grup - w tym seniorów. ; Uwzględniając ich kondycję zdrowotną, dostęp do przestrzeni należy ułatwiać poprzez dostosowanie systemu informacji miejskiej do percepcji seniorów. W taki sposób zarządzanie miastem kształtuje przestrzeń miasta nadając jej nowe funkcje, umożliwiając nowe zachowania w ramach dotychczasowej przestrzeni. Tworzenie systemu informacji miejskiej jest zatem problemem zarządczym, realizowanym w uwarunkowaniach miasta, w którym zarządzający muszą rozwiązać konflikt jaki istnieje między poszczególnymi grupami interesów.

Abstract:

Increasing urban population, ageing and growing importance of the elderly - those are three independent trends which are currently observed in urban areas. Place of a senior person within society is changing. Overlapping with above trends is inefficient city management as a consequence of growing and denser city population in big agglomerations. It is a common practice that seniors are perceived as second-class citizens. ; This is reflected by city politics which overlooks measures facilitating day-to-day existence of the elderly in urban space to the benefit of younger generations. City council is allocated a predetermined budget to cater for needs of various age groups. Those resources should be split in a just way, equally between all citizen groups. The evidence the city governing body is doing just that is assurance of mobility to all groups - including seniors. Bearing in mind their health, fitness, access to infrastructure should be facilitated by customising urban information systems to fit perception of the elderly. ; This way city management shapes city space, thus providing the space in question with new functions, enabling new bahaviours within the framework of the space that has been available so far. Creating a new system of urban information is therefore a management related problem that has to be dealt with taking city related factors into consideration. Decision makers have to solve a conflict that is observed between different groups of interest.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0069

Pages:

252-265

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego