Show structure

Title:

Bezpieczeństwo energetyczne Polski = Energy safety of Poland

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Creator:

Ziembicki, Piotr ; Nowak, Teresa

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo energetyczne ; energia odnawialna ; ciepłownictwo ; mix energetyczny ; energy safety ; renewable energy ; heating industry ; energy mix

Abstract_pl:

W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Scharakteryzowano polski mix energetyczny, a także przedstawiono stan energetyki polskiej wskazując podstawowe problemy występujące zarówno w podsystemie elektroenergetycznym jak również ciepłowniczym. ; Opisano również podstawowe kierunki rozwoju polskiej energetyki, a także przedstawiono stanowisko autorów dotyczące tych planów rozwoju. W publikacji pokreślono ważność planowania energetycznego w skali lokalnych systemów energetycznych, a także konieczność wykorzystania do tego celu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Abstract:

The publication presents problems related to energy safety of Poland. It was characterized Polish energy mix, and presented the state of the Polish energy sector indicating the basic problems of the power subsystem, as well as heating subsystem. ; It was also described the basic directions of development of the Polish energy sector and the position of the author on these development plans have been stated. The paper stressed the importance of energy planning at the local scale of energy systems, as well as the need of use the appropriate IT tools for these purposes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-36

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego