Object structure

Creator:

Tomaszewicz, Tomasz ; Chudecka, Justyna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena chemizmu gleb powstałych na bazie popiołów z węgla kamiennego po dziesięciu latach ich funkcjonowania w środowisku = The assesment of chemical properties of soils made on base of ashes from hard coal after ten years of their functioning in environment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 43 (2016)

Subject and Keywords:

popioły z węgla kamiennego ; rekultywacja ; gleby antropogeniczne ; właściwości chemiczne ; ashes from hard coal ; reclamation ; anthropogenic soils ; chemical properties

Abstract_pl:

Celem pracy była ocena chemizmu 10-letnich gleb powstałych przez złożenie na popiołach z węgla kamiennego 5 wariantów nakładów zawierających substancję organiczną naturalnego i antropogenicznego pochodzenia. ; Gleby te charakteryzował odczyn zasadowy, niewielkie zasolenie, bardzo wysoka zasobność w przyswajalny fosfor, wysoka w przyswajalny mangan, cynk i miedź oraz średnia w przyswajalny magnez. Zawartość ogólna Zn, Cu, Cd, Pb i Ni nie przekraczała wartości dopuszczonych prawem, jednak wystąpiły przypadki podwyższonych ilości cynku, miedzi i ołowiu oraz powszechnie występujące słabe zanieczyszczenie kadmem.

Abstract:

The aim of study was to evaluate chemical properties of 10-year-old soils made by submission on ashes from hard coal 5 variants of surface layer including organic matter of natural and anthropogenic origin. ; These soils were characterized by alkaline reaction, low salinity, very high abundance of available phosphorus, high abundance of available manganese, zinc, copper and average abundance of available magnesium. The total content of Zn, Cu, Cd, Pb, and Ni was less than admitted by law, however reported cases of elevated amounts of zinc, copper and lead and widespread existing poor contamination of cadmium.

Description:

zeszyt 43 ukazał się jako nr 163 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

74-85

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 43

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego