Show structure

Title:

Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych po wejściu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowosądeckiego = The closing and remediation of the non-regulated landfills non-conforming with legal requirements after the joining of Poland to EU, on the example of a selected landfill at the territory of Nowy Sącz district

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 42 (2016)

Creator:

Mamak, Magdalena ; Kicińska, Alicja

Subject and Keywords:

składowisko odpadów ; proces rekultywacji ; prawo ; monitoring ; landfill ; remediation process ; legal requirements

Abstract_pl:

W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące prawnych aspektów związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano głównie odpady komunalne. ; Odniesiono się również do niezbędnego monitoringu, jaki powinien być realizowany w okresie poeksploatacyjnym. Dokonano także analizy i oceny przebiegu takiego procesu na przykładzie wybranego, nieczynnego składowiska położonego na terenie powiatu nowosądeckiego.

Abstract:

In this work, the most important issues related to legal aspects of closing and remediation of landfills used for storage of waste other than hazardous and inert waste, which means mainly for municipal waste storage, are considered. The work also refers to the required monitoring which should be performed in post-operation period. The analysis and evaluation of such process has been performed upon the example of the selected inoperable landfill located at the territory of Nowy Sącz district.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 42 ukazał się jako nr 162 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

138-154

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 42

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego