Show structure

Title:

Wpływ materii organicznej na zmiany rozpuszczalności metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych w świetle literatury = Influence of organic matter on the solubility of heavy metals in contaminated soils - a review of literature

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 42 (2016)

Creator:

Cuske, Mateusz ; Karczewska, Anna

Subject and Keywords:

miedź ; mobilizacja ; immobilizacja ; węgiel brunatny ; nawóz organiczny ; osady organiczne ; komposty ; biowęgiel ; ściółka ; rozpuszczalny węgiel organiczny ; copper ; mobilization ; immobilization ; brown coal (lignite) ; organic fertilizer ; sewage sludge ; composts ; biochar ; forest litter ; dissolved organic carbon

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia przegląd literatury poświęconej problematyce wpływu materii organicznej na zmiany rozpuszczalności metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych. W procesach remediacji powszechnie stosuje się różne rodzaje materii organicznej w celu zwiększenia zdolności sorpcyjnej gleb i immobilizacji metali, jednak często opisywane są niepożądane efekty polegające na wzroście rozpuszczalności metali w wyniku zastosowania takich dodatków organicznych, jak węgiel brunatny, nawozy organiczne, osady ściekowe, komposty i biowęgiel. ; Tym doniesieniom poświęcono szczególną uwagę. Omówiono także tematykę zagrożeń związanych z formowaniem się i dekompozycją ściółek na zalesionych obszarach zdegradowanych.

Abstract:

The article presents a critical review of literature focused on the influence of organic matter on the changes in solubility of heavy metals in contaminated soils. Various kinds of organic matter are commonly used in remediation processes in order to increase soil sorption capacity and to immobilize heavy metals. ; Several papers reported, however, unwished-for effects of those measures, that involved an increase in the solubility of metals caused by application of organic amendments, including brown coal (lignite), organic fertilizers, sewage sludge, composts, and biochar. This review focuses particularly on such effects. Additionally, the hazards associated with formation and decomposition of forest litter in degraded areas after their forestation, have also been discussed.

Description:

zeszyt 42 ukazał się jako nr 162 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

39-59

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 42

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego