Show structure

Title:

Charakterystyka wybranych właściwości gleb i zbiorowisk roślinnych na terenach rekultywowanych i pozostawionych sukcesji po byłej Kopalni Siarki "Grzybów" = Characteristic of selected soil properties and plant communities on reclaimed sites and sites left for succession on postexploitation areas of Grzybów Sulfur Mine

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 41 (2016)

Creator:

Krzaklewski, Wojciech ; Pietrzykowski, Marcin ; Likus, Justyna ; Pająk, Marek ; Twaróg, Alicja

Subject and Keywords:

kopalnia ; rekultywacja ; siarka ; zalesienia ; sukcesja ; mine ; sulfur ; reclamation ; afforestation ; succession

Abstract_pl:

Badano gleby i roślinność na terenach zrekultywowanych i pozostawionych sukcesji na obszarach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki "Grzybów". Nie stwierdzono fitotoksycznego zasiarczenia gleb. Zbiorowiska obydwu kategorii powierzchni różnił skład i budowa. Zbiorowiska z sukcesji, ze względu na większą różnorodność, powinny stanowić uzupełnienie rekultywacji leśnej.

Abstract:

The soil and vegetation in area reclaimed and left the succession were researched on the post-mining areas KS Grzybów. There was not detected the phytotoxic sulfation of soils. Plant communities composition were different for both categories. The communities appeared in the way of succession should be complementary in the forest reclamation process because of their bigger diversity.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 41 ukazał się jako nr 161 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

78-86

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 41

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego