Show structure

Title:

Ocena terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" pod względem planowanych kierunków jego zagospodarowania = Assessment of "Trzebinia" Metal Company postindustrial area with regard to planned directions of spatial development

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 39 (2015)

Creator:

Kot-Niewiadomska, Alicja

Subject and Keywords:

Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia" ; teren poprzemysłowy ; kierunki zagospodarowania terenu ; "Trzebinia" Metal Company ; postindustrial area ; spatial development directions

Abstract_pl:

Teren poprzemysłowy Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" stanowi potencjalne miejsce rozwoju obiektów produkcyjnych i produkcyjnousługowych, zgodnie z zapisami dokumentów planistycznych gminy. Wymaga jednak inwestycji pozwalających na stworzenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych, szczególnie z zakresu poprawy jakości środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej, w tym możliwości posadowienia nowych obiektów.

Abstract:

The "Trzebinia" Metal Company postindustrial area is a new space for development of production and service building, in accordance with the spatial planning documents of Trzebinia city. However, it requires investments allow for the creation of new social and economic functions, especially in the field of quality environmental and technical infrastructure, including the possibility of locate new building.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 39 ukazał się jako nr 159 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

66-74

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 39

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego