Show structure

Title:

Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich = The production investments of supraregional importance in national and voivodship documents of planning

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 39 (2015)

Creator:

Skiba, Marta

Subject and Keywords:

planowanie przestrzenne ; polityka regionalna ; polityka sektorowa ; spatial planning ; regional policy ; sectoral policy

Abstract_pl:

Artykuł odnosi się do oceny wpływu polityki przestrzennej na lokalizację inwestycji produkcyjnych, a wnioski sformułowano na podstawie dokumentów planistycznych województwa lubuskiego. Opracowanie opisuje dokumenty polityczne i planistyczne na poziomie województwa, regionu i kraju. ; Planowanie przestrzenne przedstawione zostało jako system regulacji i decyzji wpływający na powstawanie inwestycji produkcyjnych. Celem artykułu jest pokazanie, że najważniejsze dokumenty planistyczne, na podstawie których wydaje się decyzje o pozwoleniu na budowę inwestycji produkcyjnych - miejscowe plany - powinny być wspierane przez plany sektorowe i regionalne. ; Wszystkie narzędzia powinny być powiązane ze sobą w całościowy układ regulacyjny tak, aby mogły odnieść pożądany skutek.

Abstract:

Article refers to the impact assessment of spatial policy on the location of productive investment, and proposals were formulated on the basis of planning documents Lubuskie province. The study reveals policy documents and planning at the regional, region and country level. Spatial planning is presented as a system of regulations and decisions affecting the formation of productive investment. ; This article aims to show that the most important planning documents, on the basis of which seems to decisions on building permit productive investments - local plans - they should be supported by sectoral and regional plans. All tools should be linked together in a comprehensive regulatory system so that they can achieve a desirable result.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 39 ukazał się jako nr 159 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

54-65

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 39

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego