Object structure

Creator:

Gilewska, Mirosława ; Otremba, Krzysztof

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Rekultywacja i rewitalizacja gruntów pogórniczych na przykładzie gminy Kleczew = Reclamation and revitalization of post-mining land on the example of Kleczew

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 39 (2015)

Subject and Keywords:

eksploatacja ; rzeźba powierzchni ; rekultywacja rekreacyjna ; wtórna degradacja ; opencast use ; sculpture of area ; recreational reclamation ; secondary degradation

Abstract_pl:

Gmina Kleczew położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie konińskim. Na terenie gminy od 1965 roku prowadzona jest eksploatacja węgla brunatnego przez KWB "Konin", obecnie PAK KWB Konin S.A. Na powierzchni około 2000 ha (18 % obszaru gminy) uformowana została nowa rzeźba powierzchni, w tym najwyżej położony w gminie punkt (129 m n. p. m.) zwany wzgórzem Kleczewskim. ; Nowa pokrywa glebowa jest konglomeratem występujących w nadkładzie glin zwałowych, a głównie gliny zwałowej zlodowacenia Warty, piasków czwartorzędowych, sporadycznie iłów plioceńskich. Dominującym kierunkiem rekultywacji jest rekultywacja rolnicza. Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej około 404 ha zwałowiska wewnętrznego Jóźwin II A przeznaczono pod rekultywację rekreacyjną. ; Centralnym punktem tego terenu miał być stok narciarski, o wysokości 70 m, zlokalizowany na wzgórzu Kleczewskim - Malta Bis. Obok uformowany został teren pod amfiteatr, tor motocrossowy pole golfowe, zbiornik wody. Na północnym obrzeżu miasta Kleczewa miał powstać na powierzchni około 50 ha park rekreacyjno-krajobrazowy "Zielone płuca". ; Z planowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych, powstał "Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej" o pow. 40,5 ha. Pozostała część terenu podlega wtórnej degradacji poprzez zabagnienie i inwazje rokitnika. Część została sprzedana i zmieniła przeznaczenie.

Abstract:

Kleczew commune is located in the eastern part of Wielkopolska in the district of Konin. In the municipality since 1965 is conducted lignite mining by KWB "Konin", now PAK KWB Konin SA On the surface about 2 000 ha (18% of the municipalities) was formed new sculpture area, including the highest point in the village (+129 m a.s.l.) called the Hill Kleczew. New soil cover is a conglomerate found in the overburden tills, mainly glacial boulder clay Warta, Quaternary sands, clays occasionally Pliocene. ; The dominant direction is the rehabilitation of agricultural reclamation. As expected, the local community about 404 hectares of inner dumping ground Jóźwin II A earmarked for the remediation of recreation. The focal point of this area was to be a ski slope, hight of 70 m, located on a Hill Kleczew - Malta Bis. ; Beside formed a plot for an amphitheater, motorcross track a golf course, a water tank. On the northern edge of the town Kleczew was built on an area of about 50 hectares of park and recreation landscape "green lungs". ; With the planned reclamation and revitalization created "Park of Recreation and Physical Activity" of the area. 40.5 hectares. The remainder of the land is subject to secondary degradation through poludification and invasion of sea buckthorn. Part was sold and changed its destiny.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 39 ukazał się jako nr 159 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-21

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 39

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego