Show structure

Title:

Parametry teksturalne analcymu powstałego przy użyciu 1M roztworu NAOH = Textural parameters of analcime formed with 1M solution of NAOH

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 38 (2015)

Creator:

Adamczyk, Zdzisław ; Makosz, Ewa

Subject and Keywords:

analcym ; parametry teksturale ; popiół lotny z węgla brunatnego ; synteza ; analcime ; textural parameters ; fly ash ; synthesis

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono parametry teksturalne materiału zeolitowego, powstałego w wyniku hydrotermalnej syntezy popiołu lotnego. Do zeolityzacji wykorzystano popiół lotny w ilości 200 g, zawierający kwarc, mullit, składniki nieprzezroczyste, szkliwo oraz w podrzędnej ilości hematyt i nieprzepaloną substancję organiczną, a proces syntezy prowadzono przy użyciu 1M roztworu NaOH. ; W produktach po syntezie zidentyfikowano analcym, jako dominujący zeolit, z domieszką innego zeolitu - kankrynitu. Parametry teksturalne otrzymanego materiału zeolitowego wskazują, że jest to materiał mezoporowaty. Porównanie parametrów teksturalnych otrzymanego materiału zeolitowego zbudowanego z analcymu z domieszkami kankrynitu z innym materiałem zeolitowym otrzymanym w wyniku podobnej syntezy, gdzie obecny był tylko jeden zeolit ? analcym wskazuje, że obecność kankrynitu wpływa na te parametry, jednakże nie zmienia to typu adsorbentu ze względu na wielkość porów.

Abstract:

The paper presents the textural parameters of the zeolite material, resulting from hydrothermal synthesis of fly ash. For the zeolitization fly ash was used, in an amount of 200g, containing quartz, mullite, opaque components, glaze and in the subordinate amount hematite and not burnt organic substance; the process for the synthesis was conducted using 1M solution of NaOH. ; The product identified in the synthesis was analcime, as dominant zeolite, with admixture of other zeolite - kankrynite. Textural parameters of obtained zeolite material indicate that material is mesoporous. Comparison of the textural parameters of obtained zeolite material built up of analcime with admixture of kankrynite with another zeolite material obtained from a similar synthesis, where there was present only one zeolite - analcime, indicates that the presence of kankrynite affect these parameters, however it does not change the type of the adsorbent due to the size pores.

Description:

zeszyt 38 ukazał się jako nr 158 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-12

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 38

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego