Show structure

Title:

Wpływ stosowania wapna, popiołu z biomasy i kompostu oraz preparatu "Efektywne Mikroorganizmy" na plonowanie i komponenty plonu jęczmienia jarego = Effect of lime, biomass ash, compost and the Effective Microorganisms substance on the grain yield and yield components of spring barley

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 37 (2015)

Creator:

Jurgiel-Małecka, Grażyna ; Gibczyńska, Marzena ; Hury, Grzegorz ; Lewandowska, Leokadia

Subject and Keywords:

popioły z biomasy ; biokompost ; jęczmień jary ; nawożenie ; biomass ash ; biocompost ; spring barley ; fertilization

Abstract_pl:

Doświadczenie polowe przeprowadzono w roku 2013 w Duninowie. Badanymi czynnikami były: I. 6 wariantów nawożenia, II. 2 poziomy stosowania preparatu mikrobiologicznego. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu popiołów z biomasy, nawozu wapniowego oraz biokompostu (BIOTOP) w połączeniu z preparatem mikrobiologicznym "Efektywne Mikroorganizmy". ; Przedmiot badań stanowiła analiza wpływu tych nawozów wprowadzonych do gleby na plon i strukturę plonu oraz parametry fizjologiczne jęczmienia jarego odm. Sebastian. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu zastosowanych wariantów nawozowych na wzrost plonu jęczmienia jarego odm. Sebastian. W wyniku wprowadzenia nawozu w postaci kompostu Biotop uzyskano obniżenie zawartości chlorofilu w liściach jęczmienia jarego odm. Sebastian (SPAD). ; Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego nie miało wpływu na analizowane w doświadczeniu parametry fizjologiczne (plon, obsada kłosów i wartość SPAD) charakteryzujące jęczmień jary odm. Sebastian. Odnotowano dodatni wpływ preparatu mikrobiologicznego na wielkość powierzchni asymilacyjnej łanu przypadającą na jednostkę powierzchni (LAI).

Abstract:

The field experiment was conducted in 2013 in Duninowo. The factors under analysis were: I. 6 fertilization variants; II. 2 levels of microbiological preparation use. The aim of the research was the assessment of the effect of the use of ash from biomass, calcium fertilizers and bio-compost (BIOTOP) together with Effective Microorganisms microbiological substance on yield, its structure and physiological parameters of spring barley cultivar Sebastian. ; The research does not show any significant effect of the used fertilizer variants on the increase of yield of spring barley cultivar Sebastian. As a result of the use of bio-compost BIOTOP, the level of chlorophyll in the leaves of spring barley cultivar Sebastian (SPAD) was decreased. ; The use of microbiological preparation did not have any effect on the analysed physiological parameters of spring barley cultivar Sebastian, i.e. yield, the number of grains per spike and SPAD values. The results indicate the positive effect of microbiological preparation on the size of assimilation area of crop per area unit (LAI).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 37 ukazał się jako nr 157 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

26-35

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 37

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego